Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Automatizace stav.-technologického projektování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122YASP Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Pavel Neumann
Přednášející:
Pavel Neumann
Cvičící:
Pavel Neumann
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Modelování postupu síťových grafů, stavebně technologický síťový graf, jeho vazby. Využití typových síťových grafů a jejich modifikace pro rychlé modelování realizace výstavby. Datové základny systému a jejich editace (stavební činnosti, kontroly kvality environmentální aspekty, rizika BOZP), modelování výstavby objektu (tvorba stavebně technologického projektu) až do úrovně nabídky, vytvoření nejběžnějších dokumentů (technol. rozbor, harmonogram, časoprostorový graf, bilance zdrojů v čase). Tisk sestav pro Excel Modelování síťového grafy stavby (projektu), hromadné úpravy, aktualizace dle skutečné rozestavěnosti, agregace podrobného stavebně technologického projektu do procesů etapových, stupně rozestavěnosti, objektových apod., tvorba kontrolních a zkušebních plánů, tvorba environmentálních plánů, tvorba plánů BOZP, bilancování více projektů (2 hodiny), přenos dat z rozpočtů ve formátu Excel do stavebně technol. projektů. Přenos dat z modelů systému CONTEC do MS Project.

Požadavky:

Odevzdání prací v předepsaném termínu a požadovaném rozsahu (TEAMS).

Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence.

Průběžné konzultace prací a kontrola v průběhu výuky.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu.

Osnova přednášek:

1. Obecné požadavky na modelování stavební výroby

2. Základní funkce programu CONTEC

3. práce s databází činností a číselníky

4. Způsob vytváření stavebně technologického projektu

5, Popis funkce převod cizích rozpočtů

6. Agregace rozpočtových položek do dílčích stavebních činností

7. Hromadné úpravy dílčích stavebních činností

8. Úpravy harmonogramu stavebního objektu

9. Vytvoření stavbového stavebně technologického projektu

10. Agregace stavebně technologických projektů

11. Kontrolní a zkušební plán

12. Enviromentální plán

13. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví

Osnova cvičení:

1. Zadání celosemestrální práce, obecné požadavky na řešené objekty

2. Základní prezentace počítačových programů, jejich instalace

3. Podrobné seznámení s použitím výpočetní techniky pro řešení zadané úlohy

4. Řešení prostorové struktury objektů

5. Konzultace a procvičování

6. Řešení technologické struktury objektů

7. Konzultace a procvičování

8. Řešení časové struktury objektů

9. Konzultace a procvičování

10. Řešení zařízení staveniště

11. Konzultace a procvičování

12. Kompletace

13. Odevzdání celosemestrální práce

Cíle studia:

Naučit studenty vytvoření modelu stavění investičního celku pro jeho přípravu a řízení jeho realizace pomocí automatizovaného systému CONTEC.

Studijní materiály:

Jarský Č., Musil F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3

Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vlt. 2000, ISBN 80-5384-8

Jarský Č. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha 2008, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění

Poznámka:
Další informace:
http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/vyucovane-predmety/122YASP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1690506.html