Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Filozofické, psychologické a pedagogické základy rozvoje osobnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XFR Z,ZK 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Studenty seznámí s problematikou rozvoje a utváření tvořivosti ve vazbě na filozofické, psychologické a pedagogické základy kreativity. Objasní podstatu tvořivosti, její strukturu, druhy tvořivosti a podmínky jejího utváření. Zaměří se mj. na vztah tvořivosti a věku na vyvrcholení tvůrčí činnosti. Vyloží nejfrekventovanější teorie tvořivosti, podstatu tvůrčího myšlení, osobností tvůrčího jedince, tvůrčí proces a jeho fáze. Objasní, proč se teorie tvořivosti zaměřují na kultivaci, facilitaci a vytváření klimatu pro tvořivou činnost. Dále bude věnovat pozornost bariérám tvořivosti (vnímání, kultury a prostředí, emocionálním bariérám, intelektuálním a výrazovým bariérám) a metodám utváření a rozvíjení tvořivosti. Předmět bude završen otázkami diagnostiky tvořivosti, životního způsobu a rozvoje tvořivosti a praktického výcviku tvořivosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojit si základní poznatky z teorie tvořivosti a výchov tvořivosti. Seznámit se s podmínkami a s metodami podněcování a rozvíjení tvořivosti i s překonáváním bariér uplatnění tvořivosti.

Studijní materiály:

Hlavsa, J. a kol. Psychologické základy výchovy tvořivosti, Praha, SPN 1981.

Hlavsa a kol.Psychologické metody výchovy tvořivosti. Praha, SPN 1986.

Hlavsa, J. Psychologické základy teorie tvorby . Praha, Academia 1985.

Chalupa, B. Tvořivost ve vědě a technice. Brno: FF UJEP 1973

Votruba, L. Rozvíjení tvořivosti techniků. Praha: Academia 2000

Kolektiv Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. Brno: Paido 1997.

Kolektiv Tvořivost v práci učitele a žáka.Brno: Paido 1996.

Kolektiv Tvořivá škola.Brno: Paido 1998.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1683606.html