Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Organizace a legislativa veřejné správy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16OL Z,ZK 5 4P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Veřejná správa jakožto významná část výkonné moci ve státě představuje složitý organizmus, jehož poznání je nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci projektů spojených s fungováním veřejného sektoru.

Cílem předmětu je podat ucelený přehled českého správního systému, upozornit na základní moderní principy, jimiž je jeho výstavba determinována, a v nezbytné míře informovat i o možných formách činnosti jednotlivých správních orgánů. S ohledem na jejich klíčový význam je výklad zaměřen převážně na státní správu a samosprávu jako nejdůležitější linie veřejné správy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je pochopit uspořádání české veřejné správy v probíhajícím reformním procesu, a to v kontextu správního vývoje na našem území a s přihlédnutím k situaci v dalších vyspělých evropských zemích. Seznámit se se základními právními normativními akty, jimiž je česká veřejná správa legislativně zakotvena, dokázat je správně interpretovat a porozumět cestám, jimiž se i samy správní orgány mohou na dotváření českého řádu podílet.

Studijní materiály:

BAROŠ, Lubomír a kol.: Reforma veřejné správy v České republice, Praha, Ministerstvo vnitra ČR, 2003, ISBN 80-239-

0225-3, BERAN, Karel: Právnické osoby veřejného práva, Praha, Linde, 2006, ISBN 80-7201-598-2, FIALA, Josef -

MATES, Pavel: Komory podnikatelů a komory svobodných povolání, Brno, Masarykova univerzita, 1994, ISBN 80-

210-0983-7, GROSPIČ, Jiří - VOSTRÁ, Lenka (red.): Reforma veřejné správy v teorii a praxi. Problémy reformy

veřejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské republice a Slovenské republice, Plzeň, Aleš Čeněk,

2004, ISBN 80-86473-71-6, HENDRYCH, Dušan a kolektiv, Správní právo. Obecná část, Praha, C.H.Beck, 2006 (6.

vydání), ISBN 80-7179-442-2 , HORZINKOVÁ, Eva - NOVOTNÝ, Vladimír: Organizace veřejné správy II. (dotisk),

Praha, Policejní akademie ČR, 2006, ISBN 80-7251-191-2, KADEČKA, Stanislav: Právo obcí a krajů v České

republice, Praha, C.H.Beck, 2003, ISBN 80-7179-794-4, POLIÁN, Milan: Organizace a činnost veřejné správy, Praha,

Prospektrum, 2001, ISBN 80-7175-098-0, POMAHAČ, Richard: České správní právo (Czech Administrative Law),

Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2004, ISBN 80-85889-54-4, POMAHAČ, Richard - VIDLÁKOVÁ, Olga:

Veřejná správa, Praha, C.H.Beck, 2002, ISBN 80-7179-748-0,Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti:

sborník příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 14. května 2002, Brno, Masarykova univerzita,

2002, ISBN 80-210-2944-7, SLÁDEČEK, Vladimír: Obecné správní právo, Praha, ASPI, 2005, ISBN 80-7357-060-2

VEDRAL, Josef: Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy, Praha, Institut pro místní správu, 2006, ISBN

80-86976-06-8, WOKOUN, René - MATES, Pavel (red.), Management regionální politiky a reforma veřejné správy,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1669106.html