Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum z dozimetrie ionizujícího záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16PDIZ KZ 4 0+4
Garant předmětu:
Václav Štěpán
Přednášející:
Cvičící:
Václav Štěpán, Lenka Thinová
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět je shrnutím nejdůležitějších úloh z dozimetrie. Slouží k seznámení studentů s veličinami a jednotkami v praxi, dále podporuje zručnost v měření dozimetrických veličin a podává informaci o hlavních používaných způsobech zpracování výsledků měření ionizujícího záření. Je nástrojem pro uvedení studentů do reálné praxe v oboru. Délka trvání jedné úlohy 4 hodiny, následuje zpracování. Protokol není vyžadován, je vyžadována aktivní účast s možností ukázek alternativních řešení úloh, vyžadující komplexnost využití teoretických znalostí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Využití stopových detektorů v dozimetrii - úloha sestává z ozáření stopového detektoru, jeho leptání a zhodnocení obrazu.

2. Termoluminiscenční dozimetrie - Ústav akademie věd, Na Truhlářce, Praha 8.

3. Rentgenflourescenční analýza - kvantitativní analýza.

4. Laboratorní spektrometrie gama : odběr vzorků, příprava vzorků, nastavení parametrů měření, zpracování měřených spekter.

5. Alfa a beta spektrometrie.

6. Stanovení koeficientu difůze.

7. Měření radonu a thoronu jednorázovými odběry, kontinuálně. Radonová diagnostika.

8. Terénní spektrometrie gama. Způsoby kalibrace a vyhodnocení dat.

9. Scintilační materiály - měření dosvitových křivek.

10. Kalibrace a ověřování přístrojů.

11. Plošná kontaminace. Dekontamice - základní úlohy a principy. Celotělový detektor. Vnitřní kontaminace.

12. Převoz radioaktivního materiálu. Zásady, výpočty. Gama skener pro odpad.

13. Proces EIA 1

14. Proces EIA 2

Cíle studia:

Znalosti:

Rozšíření znalostí o metodách měření, měřených veličinách, zpracování a interpretace výsledků měření a kalibračních postupech v radiační ochraně. Orientace v pracovištích zabývajících se radiační ochranou na území Prahy.

Schopnosti:

Manipulace se zdroji ionizujícího záření, přístroji a zařízeními k měření ionizujícího záření.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Gerndt, J.: Detektory ionizujícího záření. Skripta ČVUT. 1995.

[2] IAEA (2003): Guidelines for radioelement mapping using gamma-ray spectrometry data. IAEA-TECDOC-1363, IAEA, Vienna.

[3] Knoll, G.F.: Radiation Detection and Measurement. John Wiley and Sons, Inc. Third edition. USA 1999.

Doporičená literatura.

[1] Meloun, M., Militký, J.: Statistické zpracování experimentálních dat. ARS Magna 1998.

Studijní pomůcky:

Gamaspektrometrická laboratoř, gagspektrometrická trasa, software GENIE

Radonová komora

TLD dozimetry a vyhodnocovací systém

Chemická laboratoř a roztoky k leptání

XRF laboratoř, rentgenka a radionuklidový zdroj

Tkáňově ekvivalentní ionizační komora

ERM4 reader a systém ionizačních komor

Zařízení k měření dosvitu ve scintilačních materiálech

RADIM 3 kontinuální monitor, Celotělový detektor

Radionuklidové zdroje, Detektor plošné kontaminace

Přenosný gama spektrometr

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1606906.html