Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiační ochrana jaderných zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17ROJ ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Radovan Starý
Přednášející:
Radovan Starý
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je zaměřen na získání hlubší znalostí z oblasti radiační ochrany, o biologických účincích ionizujícího záření, o způsobu hodnocení a optimalizaci ozáření pracovníků a osob v jaderných zařízení.

Požadavky:

17URO

Osnova přednášek:

1. Radiační ochrana jaderných zařízení, 1 přednáška

Úvod, účel a úkoly radiační ochrany, bezpečnostní kultura v RO, účel RO na pracovištích. Přehled literatury, studijní podklady.

2. Dozimetrie IZ, Rozsah: 4 přednášky

Veličiny charakterizující zdroj záření (aktivita, emise zdroje, radioaktivní rovnováha). Veličiny charakterizující pole záření (Fluence částic, Fluence energie, Radiance částic). Veličiny charakterizující působení IZ na látku - Expozice, Dávka, Kerma a jejich vzájemný vztah. Interakce záření s hmotou. Stínění záření alfa, beta, gama a neutronů, praktické metody rychlého odhadu stínění.

2. Biologické účinky IZ, 4 přednášky

Způsoby ozáření organismu. Distribuce radionuklidů v organismu.

Veličiny používané v ochraně před IZ (dávkový ekvivalent, jakostní činitel, ekvivalentní dávka, efektivní dávka, kolektivní efektivní dávka), Zdroje poznatků o biologických účincích IZ, biologické účinky IZ na živý organismus Radiační působení v biologické soustavě, účinky IZ na buňku a tkáně, LNT - Lineární bezprahová teorie a její narušení, reparační mechanismy.

3. Radiační ochrana, 4 přednášky

Radiační ochrana, principy ALARA, Limity v RO (Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb.). Způsob ochrany před před účinky IZ, ionizující záření v životním prostředí. Stochastické a deterministické účinky IZ na lidský organismus. Principy ochrany. Akutní nemoc z ozáření, radiační dermatitida. Stanovení ozáření pracovníků při práci se zdrojem ionizujícího záření a jeho zhodnocení z hlediska radiační ochrany. Stanovení kolektivní dávky. Organizace práce z hlediska minimalizace ozáření pracovníků a osob v jaderných zařízení.

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Znalosti:

Získat hlubší znalosti o dozimetrii ionizujícího záření a radiční ochraně.

Schopnosti:

Analyzovat a hodnotit radiční situaci při práci se zdroji IZ, optimalizovat ozáření pracovníků a osob.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Principy a praxe radiační ochrany, kol. autorů, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, SÚJB, Praha 2000.

Doporučená literatura:

2. SOURCES AND EFFECTS OF IONIZING RADIATION, UNSCEAR 2000 REPORT Vol. I, http://www.unscear.org.

3. Bodansky D.: Nuclear Energy: Principles, Practices, and Prospects, 2nd ed. editionRadiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, Inc., Springer-Verlag New York, 2004.

4. Hála J.: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie, Konvoj Brno, 1998.

5. Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

Studijní pomůcky:

Přenosné dozimetrické přístroje Rados RDS120, RADOS200, Berthold LB122, Tesla NB3201. Monitorovací systém reaktoru VR-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1562706.html