Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy ekonomiky a řízení ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZZER KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními ekonomickými kategoriemi a vztahy mezi nimi, přičemž jsou hledána a studována specifika či odlišnosti zdravotních trhů a jejich důsledky. Předmět dále seznamuje studenty se základními principy nastavení českého zdravotního systému. V poslední části je předmět zaměřen na úvod do řízení.

Požadavky:

Požadavky:

1.Max. 1 absence na seminářích.

2.Povinná účast na přednáškách externích vyučujících (odborníci z praxe).

3.Získání minimálně 50 bodů ze 100 možných. Body je možno získat následovně:

a.Závěrečný test (max 50 bodů). Pro úspěšné ukončení předmětu student musí získat minimálně 25 bodů z tohoto testu.

b.Týmové práce na seminářích (max 15 bodů)

c.Semestrální práce (max 35 bodů)

Osnova přednášek:

1-2. Zdravotnictví, ekonomie zdravotní péče, zdraví, zdravotní politika

3-4. Ekonomická podstata zdravotnických služeb I (charakter statků, poptávka)

5-6. Ekonomická podstata zdravotnických služeb II (nabídka)

7-8. Hospodaření zdravotnických zařízení I.

9-10. Hospodaření zdravotnických zařízení II.

11-12. Organizování a rozhodování

13-14. Vedení lidí

Osnova cvičení:

1-4. Zdravotnictví, zdravotní politika, ekonomie zdravotní péče

5-6. Mezinárodní srovnávání zdravotních systémů

7-8. Kapacity zdravotních systémů

9-10. Motivační teorie

11-13. Prezentace výsledků celosemestrální práce

14. Test znalostí

Cíle studia:

Cílem předmětu je: (1) seznámit studenty se základními ekonomickými souvislostmi, přičemž důraz je kladen na specifika zdravotnického sektoru; (2) pochopit nejdůležitější parametry nastavení českého zdravotního systému a (3) uvést studenty do základů řízení.

Studijní materiály:

- DURDISOVÁ, Jaroslava. Ekonomika zdraví. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2005, 228 s. ISBN 8024509989.

- NĚMEC, Jiří. Principy zdravotního pojištění. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 240 s. ISBN 9788024726281.

- DARMOPILOVÁ, Z.; MALÝ, I.: Ekonomika zdravotnictví (DSO). Masarykova univerzita. 2012

-GLADKIJ, I. a kol.: Management ve zdravotnictví, Computer Press, Brno, 2003.

- BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 191 s. ISBN 9788024732756.

- KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, xiv, 206 s. ISBN 8071794538.

- REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ a Josef VILÁŠEK. Krizové řízení ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Ekopress, 2004, 134 s. ISBN 8086119831.

- REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizové řízení ve veřejné správě a ochrana obyvatel: učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 63 s. ISBN 8021039345.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1532906.html