Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZOPA1 Z 2 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět tvoří teoreticko-praktický základ umožňující poskytování neodkladné ošetřovatelské péče zdravotnickým záchranářem jak v nemocniční tak přednemocniční péči všem věkovým skupinám. Ve výuce je kladen zvláštní ak-cent na výkony a úkony zaměřené na záchranu života a další prioritní postupy. Předmět dále seznamuje s pracovními a organizačními principy neodkladné péče nejen o jednotlivé pacienty, ale i při hromadném výskytu raněných, zasa-žených nebo nemocných.

Požadavky:

Znalost předmětu ošetřovatelské postupy v neodkladné péči dle probraných témat. Aktivní účast na seminářích včetně domácí přípravy (jednotlivé přezkušování v hodinách).

Povinna je 90 procentní docházka. Při dlouhodobé nemoci je možné absenci kompenzovat. O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí seminářů.

Podmínkou udělení zápočtu je prokázání znalostí písemnými testy. Písemný test budou studenti absolvovat v 5. týdnu výuky a v prvním týdnu zkouškového období. Úspěšnost v každém testu musím být 75 procent. Pokud student neuspěje v jednom testu, je možnost jednoho opravného z problematiky probrané látky za celý semestr. Pokud student neuspěje ve dvou zápočtových testech, je v předmětu klasifikován stupněm: nesplněn.

Osnova přednášek:

1. týden Ošetřovatelství v obecné chirurgii

2. týden Ošetřovatelství ve speciální chirurgii

3. týden Ošetřovatelství v chirurgickém lékařství - ošetřování nemocných

s chirurgickým onemocněním hrudníku

4. týden Ošetřovatelství v chirurgickém lékařství - ošetřování nemocných

s chirurgickým onemocněním břicha

5. týden Ošetřovatelství v chirurgickém lékařství - ošetřování nemocných

s chirurgickým onemocněním břicha

6. týden Ošetřovatelství v chirurgickém lékařství - ošetřování nemocných

s chirurgickým řešením nemocí cév

7. týden Ošetřovatelství v chirurgickém lékařství - ošetřování nemocných

s urologickými obtížemi

8. týden Ošetřovatelství v traumatologii se zaměřením na ošetřování nemocných

s nemocných s poruchami vědomí a nitrolební hypertenzí

9. týden Ošetřovatelství ve specializovaném lékařství : při termickém poškození a

poškození chladem

10. týden Transplantologie

Osnova cvičení:

1.týden Historie chirurgie. Ošetřování nemocných v lokální a celkové anestesii

2.týden Ošetřování nemocných v perioperačním období, ošetřování nemocných v kritickém stavu následkem velké krevní ztráty

3.týden Ošetřování nemocných s chirurgickým onemocněním hrudníku

4.týden Ošetřování nemocných s chirurgickým onemocněním břicha

5.týden Ošetřování nemocných s chirurgickým onemocněním břicha

6.týden Ošetřování nemocných s chirurgickým řešením nemocí cév

7.týden Ošetřování nemocných s urologickými obtížemi

8.týden Ošetřování nemocných s poruchami vědomí a nitrolební hypertenzí

9.týden Ošetřování nemocných při termickém poškození a poškození chladem

10.týden Ošetřovatelská péče o potencionálního dárce orgánů, péče o nemocného po transplantaci

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou poskytování neodkladné ošetřovatelské péče zdravotnickým záchranářem jak v nemocniční tak přednemocniční péči všem věkovým skupinám. Ve výuce je kladen zvláštní akcent na výkony a úkony zaměřené na záchranu života a další prioritní postupy.

V další části předmětu jsou pak studenti seznámeni s pracovními a organizačními principy neodkladné péče nejen o jednotlivé pacienty, ale i při hromadném výskytu raněných, zasažených nebo nemocných.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] BYDŽOVSKÝ, Jan. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Vyd. 1. Praha: Triton, 2010. 239 s. ISBN 978-807-3873-516.

[2] DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentnej medicíne. 1. vyd. Bratislava: Grada, 2013, 208 s. ISBN 978-80-8090-004-5.

[3] POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2010, xvii, 474 s. ISBN 978-807-2623-228.

[4] POKORNÝ, Jiří et al. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004, 547 s. ISBN 80-7262-259-5.

[5] REMEŠ, Roman, TRNOVSKÁ, Silvia. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 240 s. ISBN 978-80-247-4530-5.

[6] ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 400 s., xvi s. obr. příl. ISBN 978-80-247-4434-6

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1531306.html