Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy psychiatrie a psychologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZZPS Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V průběhu výuky se postupně studenti seznámí se základy psychologie a psychiatrie, především psychickými aspekty interakce zdravotnického pracovníka a pacienta, ale i vztahy k významným lidem z pacientova sociálního prostředí. Studenti získají přehled o obecné, vývojové a sociální psychologii i psychologii osobnosti, které jsou významné pro jejich profesní práci. Největší pozornost je věnována psychologickým aspektům jednotlivých situací, v nichž se s pacientem nebo jeho příbuznými setkávají: probírány jsou postupy rozhovoru s pacientem a jeho blízkými, psychologická péče o ambulantní a hospitalizované pacienty, psychologické aspekty přístupu k bolesti a psychosomatickým onemocněním, úzkost a strach, agresivita, problematika umírání, smrti a truchlení aj. Část výuky se věnuje problematice duševních krizí a syndromu burn-out.

Cílem jednotlivých přednášek a cvičení je poskytnout studentům základní přehled trendů v psychologii a psychiatrii, s nimiž se mohou ve své profesní praxi setkat a jejichž pomoci mohou využít pro práci s klienty. Studenti získají základní přehled o základních směrech v psychologii a psychiatrii užívaných v praxi.

V rámci praktických cvičení bude využívána řada kazuistik, příkladů a příloh, ukazujících aplikaci probírané tematiky ve zdravotnické praxi.

Výuka probíhá distanční formou - v systému MS teams.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu jsou:

1. Aktivní účast na cvičeních - student je povinen se aktivné účastnit řešení modelových situací

2. Další podmínkou zápočtu je zpracování a úspěšná prezentace seminární práce na zadané téma. Seminární práci bude student prezentovat formou powerpointu.

3. Je přípustná jedna absence, přičemž větší absenci je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů. Je potřeba dohodnout s vedoucím seminářů formu náhrady.

Zkouška bude probíhat formou písemného testu. Celkově bude 10 otázek s volnou odpovědí. Otázky budou plně kolidovat s probíranou tématikou. Maximální počet bodů je 30. Minimální počet bodů pro splnění testu je 16 bodů. Klasifikace vychází z hodnocení ECTS.

A - 29 - 30 bodů

B - 26 - 28 bodů

C - 23 - 25 bodů

D - 22 - 20 bodů

E - 19 - 16 bodů

Méně než 16 bodů - F

Okruhy otázek ke zkoušce

1. Demence (definice, symptomy demence, léčba demence, typy demencí, přístup k dementnímu pacientovi)

2. Specifické dětské psychiatrické diagnózy. (ADHD, autismus, dětské neurózy)

3. Neurotické poruchy (neurózy, typy neurotických poruch, fobie, panická porucha, úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní porucha, disociace, somatoforrmní poruchy)

4. Organické duševní poruchy.

5. Poruchy nálady (hypománie, mánie, deprese, bipolární afektivní porucha, cyklotymie, dysthymie).

6. Poruchy příjmu potravy (mentální bulímie, mentální anorexie, nespecifické poruchy příjmu potravy).

7. Základní psychické funkce a jejich poruchy (poruchy vnímání, patické poruchy vnímání, paměť a její poruchy, emotivita a její poruchy, vůle a její poruchy, řeč a její poruchy, poruchy emocí, depresivní poruchy).

8. Poruchy osobnosti.

9. Schizofrenie.

10. Problematika syndromu vyhoření.

11. Alternativní způsoby terapie psychických poruch (muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, zooterapie apod.).

Osnova přednášek:

1.téma: Historie a úvod do psychiatrie. Projevy psychických poruch. Klasifikace duševních poruch. Historie - jako univerzitní obor - až v 19. století, ale psychiatrické nemoci jsou jedny z vůbec prvně popsaných nemocí (dávnověk, antika, Hippokrates, Galén, Středověk, Novověk, Osvícení, zakládání psychiatrických nemocnic, 19. století). Směry v psychiatrii: biologický a psychologický.

2. téma: sociální problémy, sociální stres. Neurózy. Neurotické poruchy. Fobie. Specifické fobie.

3.téma: Schizofrenie. Základní příznaky schizofrenie, diagnostika, klinické formy. Schizofrenie: simplexní, paranoidní, hebefrénní, katatonií a ostatní formy. Epidemiologie, diagnostika a léčba schizofrenie.

4.téma: Zásady psychoterapeutického přístupu v specifických situacích (přístup k obětem domácího násilí, týrání, trestního činu). Specifika přístupu k dítěti. Munchhausenův syndrom.

5.téma: Demence. Pojem demence, vymezení pojmu, dělení demencí, poruchy kognitivních funkcí. Alzheimerova nemoc, primární a degenerativní demence. Sekundární a smíšená demence. Vaskulární demence. Multiinfarktová demence. Podkorová vaskulární demence. Demence při rozsáhlé CMP. Demence s Lewyho tělísky. Demence u Parkinsonovy choroby. Demence u Huntingtonovy choroby.

6.téma: Poruchy nálad. Organické psychické poruchy. Emoční prožitky, afekty, nálady, city a vyšší emoce. Dělení emocí dle intenzity a časového průběhu a dle hierarchického uspořádání. Afekty a jejich poruchy (patický afekt, patický afektivní dráždivost, paroxysmální afekty, emoční labilita, emoční inkontinence, hypersenzitivita, afektivní ambivalence, fobie, nálady a jejich poruchy, patické nálady, hebefrenie). City a jejich poruchy.

7.téma: Problematika závislostí. (alkoholismus, drogové závislosti, patologické hráčství atd.). Sexuální deviace. Sexuální dysfunkce.

8.téma: Pedopsychiatrická propedeutika. Deprese u dětí. Organizace psychiatrické péče u dětí.

9.téma: Stres. Zvládání psychické zátěže. Syndrom pomocníka. Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí.

10.téma: Nové terapeutické přístupy v práci s postiženými jedinci. Hipoterapie, canisteterapie, muzikoterapie, arteterapie atd.

Osnova cvičení:

1.téma: ADHD.

2.téma: Poruchy osobnosti. Přístup k pacientům/klientům s touto poruchou. Osobnost: akcentovaná, deprivovaná, depravovaná, primitivní. Rozpad osobnosti - desintegrace. Transformace osobnosti, alterace osobnosti a psychopatické osobnosti.

3.téma: Poruchy paměti a IQ. Přístup k pacientům/klientům s touto poruchou. Inteligence, vrozený základ intelektu, rozumové schopnosti, inteligenční testy, inteligenční kvocient, výpočet IQ, hodnoty IQ, oligofrenie, genialita.

4.téma: Poruchy vědomí a vnímání. Přístup k pacientům/klientům s touto poruchou.Vnímání a jeho poruchy. Percepce a její poruchy. Iluze, halucinace a bludy.

5.téma Poruchy příjmu potravy. Přístup k pacientům/klientům s touto poruchou.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy týkajícími se obecné a speciální psychologie.

Část předmětu je také věnována principům komplexního psychosomatického přístupu a historickým kořenům i současné situaci.

Studijní materiály:

[1] PONĚŠICKÝ, J.: Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky. Praha: Triton, 2002.

[2] VYMĚTAL, J.: Lékařská psychologie. Praha: Portál, 2003.

[3] SEIFERTOVÁ, D., PRAŠKO, J. a kol.: Postupy v léčbě psychických poruch. Praha 2004

[4] DUŠEK, K. a kol.: První pomoc v psychiatrii. Praha: Grada, 2005.

[5] KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologie nemoci. Praha: Grada, 2002.

[6] RABOCH, J.; ZVOLSKÝ, P.: Psychiatrie. Praha: Galén, 2005.

[7] HÖSCHL, C. a kol.: Psychiatrie. Praha: Scientia Medica, 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1530906.html