Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praxe pod přímým vedením v semestru II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZPV2 Z 2 8C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplň předmětu vychází z ustanovení Vyhlášky MZ č. 55/2011., která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Cílem praxe je nácvik, osvojení a upevnění ošetřovatelských činností v návaznosti na výuku v předmětech Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy a Praxe pod přímým vedením 1. Student se učí aplikovat teoretické poznatky a praktické dovednosti v podmínkách klinické praxe. Současně se učí spolupráci v týmu, komunikaci, samostatnosti a odpovědnému přístupu ke spolupracovníkům i pacientům. Student během praxe dále plní ošetřovatelské činnosti, které se naučil v předmětech Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy a Praxe pod přímým vedením 1.

Pracoviště:

1. Lůžková oddělení oborů vnitřního lékařství

2. Lůžková oddělení chirurgických oborů

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborných záznamů příslušným pracovištěm.

Student vypracovává seminární práci, kterou odevzdá po absolvování praxe elektronickou formou. Tématem práce je jeden vybraný ošetřovatelský postup. Práce v části teoretické vychází z aktuální dostupné literatury na dané téma, v části praktické student popíše stejný, ale skutečně užívaný konkrétní postup, který používá konkrétní pracoviště. Student vychází z pokynů Etické komise FBMI ČVUT pro psaní studentských prací a dodržuje formální náležitosti tohoto druhu práce.

Prerekvizity: Praxe pod přímým vedením I.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Sledování fyziologických funkcí. TT, TK, D. Snímání elektrokardiografického záznamu, hodnocení poruch rytmu, monitorace pulzním oxymetrem.

Zajištění hygieny u dětí a dospělých.

Zajištění výživy dospělých a dětí.

Zajištění vyprazdňování moče (katetrizace močového měchýře dospělých a dívek nad 10 let). Zajištění vyprazdňování stolice (klyzma).

Odběry biologického materiálu.

Podávání léků. Přejímání a kontrola léčivých přípravků, manipulace s nimi

Podávání léků: per os., do dutin. (spojivkový vak, konečník, apod.), aplikace léků kůží, dýchacími cestami.

Podávání léků: Aplikace injekcí i.d., s.c.

Podávání léků: Aplikace injekcí i.m.

Podávání léků : Aplikace i.v. vstupy, ošetření i.v. vstupů, aplikace do kosti.

Podávání léků: Infuzní terapie

Kyslíková a inhalační terapie.

Transfuzní terapie a úloha záchranáře

Ošetřování ran, drénů, stomií, invazívních vstupů, asistence.

Kardiopulmonální resuscitace na lůžkovém oddělení

Ošetřování nemocných v perioperační období, péče o mobilitu nemocných

Péče o zemřelé na lůžkovém oddělení

Cíle studia:

Cílem praxe je nácvik, osvojení a upevnění ošetřovatelských činností v návaznosti na výuku v předmětu ošetřovatelské postupy 2.

Studenti postupně získávají dovednosti angažovat se ve prospěch druhých lidí, projevovat takt a empatii, jednat v souladu s etickými, právními a společenskými principy, respektovat sociokulturní odlišnosti, nepodléhat předsudkům.

Studijní materiály:

[1] Doenges, M. E., Moorhouse, M. F. Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2001, 568 str. ISBN: 80-247-0242-8.

[2] Kolektiv autorů. Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Praha: Grada Publishing, 2002. 392 str. ISBN: 80-247-0278-9.

[3] Mikšová Z., Froňková M., Hernová R., Zajíčková M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Praha, Grada Publishing, 2005. ISBN: 80-247-1442-6 Mikšová Z., Froňková M., Hernová R., Zajíčková M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha, Grada Publishing, 2005. ISBN: 978-80-247-1443-1.

[4] Šamánková Marie a kol.: Základy ošetřovatelství. Praha, Karolinum, 2006. ISBN: 80-246-1091-4

[5] Staňková, M. České ošetřovatelství č. 6, Hodnocení a měřicí techniky v ošetřovatelské praxi. 1. vydání. Brno: IDVPZ, 2001. 55 str. ISBN: 80-7013-323-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1529106.html