Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Biologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZBLG Z,ZK 3 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Chemické složení živých soustav. Stavba, vlastnosti a funkce biomembrán, stavba a funkce jednotlivých buněčných struktur v eukaryotní buňce. Mezibuněčné spoje a buněčná komunikace.Buněčné dělení, buněčný cyklus a jeho regulace, diferenciace buněk, jejich stárnutí a smrt. Kapitoly z genetiky - základní genetické pojmy, autozomální a gonozomální dědičnost, genové mutace, strukturní a chromozomové aberace, metody lidské genetiky.

Požadavky:

Požadavky k zápočtu:

60% přítomnost na přednáškách

Zkouška ve zkouškovém období:

písemný test o 30 otázkách (možnosti A,B,C) s jednou správnou odpovědí (1 bod)

Minimální počet bodů z písemného testu: 16 bodů

U druhého opravného termínu - ústní zkouška v rozsahu odpřednášených témat

Osnova přednášek:

1.Chemické složení živých soustav

2.Biomembrány

3.Stavba eukaryotní buňky

4.Mezibuněčné spoje a buněčná komunikace

5.Buněčné dělení, buněčný cyklus a jeho regulace

6.Diferenciace buněk, stárnutí a smrt

7. Základy genetiky

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s obecnými základy obecné a molekulární biologie, pochopení vztahu stavby buněčných struktura jejich funkce. Seznámení se základními mezibuněčnými spoji. Pochopení významu mezibuněčných signálů pro buňku i celý organismus.Pochopení základních rozdílů mezi buněčnými děleními. Pochopení významu regulace buněčného cyklu pro buňku i celý organismus. Uvedení základních principů diferenciace buněk. Seznámení s genetickými pojmy, přenosem informací a možnostmi mutací. Vysvětlení současných metod výzkumu lidské genetiky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] NEČAS,O. a kol. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3., přeprac. vyd., nakl. H. Jinočany, 2000. ISBN 80-860-2246-3.

[2] ROSYPAL,S. a kol. Nový přehled biologie. 1.vyd.Scientia Praha 2003. 797 str.ISBN 80-86960-23-4.

Doporučená literatura:

[1] ALBERTS, B. Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky. 2. vyd. Překlad Arnošt Kotyk, Bohumil Bouzek, Pavel Hozák. Ústí nad Labem: Espero, c1998. ISBN 80-902-9062-0.

Prezentace z přednášek

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1526506.html