Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zdravotnická biofyzika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZZB Z,ZK 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je získat základní informace o podstatě účinků fyzikálních faktorů na organizmus. Dále objasnit základní biofyzikální principy fyziologických a patofyziologických dějů a procesů v lidském organismu a vysvětlit základní mechanizmy účinků vybraných fyzikálních faktorů na živé systémy se zaměřením na elektrický proud, optické záření, ultrazvuk, ionizující záření, biofyziku orgánů a tkání.

Požadavky:

Zkouška: První termín zkoušky je písemnou formou (30 testových otázek). Při testu nesmí student konzultovat s ostatními studenty ani používat literaturu, internet, mobilní telefon či jiné zdroje obsahující problematiku zkoušky. Pokud poruší některou z podmínek zkoušky, bude ze zkoušky vyloučen a výsledek zkoušky bude hodnocen stupněm „F“. Okruhy otázek jsou uvedené v metodické příručce.

Bodové hodnocení testů:

30 - 29 správných odpovědí = 1 (A)

28 - 27 správných odpovědí = 1,5 (B)

26 - 24 správných odpovědí = 2 (C)

23 - 22 správných odpovědí = 2,5 (D)

21 - 19 správných odpovědí = 3 (E)

18 a méně správných odpovědí = 4 (F)

Opravné termíny jsou formou ústní zkoušky s minimálně týdenním odstupem. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet.

Přednášející přednáší obvykle v lichých týdnech ve čtvrtek. O případných změnách budou studenti včas informováni. Pořadí uvedených témat je shodné s níže uvedenými přenáškami.

Osnova přednášek:

1.VLIV FYZIKALNICH FAKTORU NA LIDSKY ORGANIZMUS (Vyuzití odstredivé síly ve zdravotnictví; Pretízení a beztízny stav; Biofyzikální aspekty kosmickych letu; Pusobení vnejsího tlaku na organizmus; Vliv podtlaku na organizmus; Vliv pretlaku na organizmus)

2.BIOFYZIKA BUNKY (Klidovy a akcní membránovy potenciál; Fyzikální základy dychání; Krevní obeh a krevní tlak - fyzikální základy)

3.BIOFYZIKALNI ASPEKTY REGULACE TEPLOTY,VYUZITI TEPLA A CHLADU (Regulace teploty lidského tela; Merení teploty; Infracervené zárení ; Koupele; Lokálne pouzívané tepelné procedury; Chlad; Vyuzití chladu v medicíne (kryoterapie); Mrazící komora)

4.ELEKTRICKY PROUD (Obecná charakteristika; Pasivní elektrické vlastnosti tkání; Ucinky elektrického proudu; Vyuzití elektrického proudu v medicíne; Stejnosmerny proud; Strídavy proud o nízké frekvenci; Strídavy proud stredních frekvencí (nekolik kHz); Vysokofrekvencní proud a elektromagnetické vlnení; Urazy elektrickym proudem; Zasazení bleskem; Aktivní elektrické vlastnosti vzrusivych tkání; Elektroklima)

5.OPTICKÉ ZARENI, OKO (Optické zárení; Viditelné svetlo; Teorie barevného vnímání; Fyziologické a psychologické úcinky barev, zrakové iluze; Zdravé oko, vady oka a korekce vad; Hygiena osvetlení pracoviste; Prístroje a zarízení vyuzívající optické metody; Ultrafialové zárení; Infracervené zárení)

6.IONIZUJICI ZARENI (Charakteristika ionizujícího zárení; Jednotky v radioaktivite; Druhy radioaktivní premeny; Rentgenové zárení; Neutrony; Kosmické zárení; Biologické úcinky ionizujícího zárení; Prímy a neprímy úcinek ionizujícího zárení; Radiosenzitivita)

7.OCHRANA PRED VNEJSIM OZARENIM (Stochastické a deterministické úcinky ionizujícího zárení; Zivot bunky zasazené radioaktivitou; Akutní nemoc z ozárení; Prístroje pro osobní a ochrannou dozimetrii; Zárení gama; Scintilacní kamera; Tomografická scintigrafie; Rentgenové zárení; Radioterapie; Terapeutické vyuzití rentgenového zárení ; Terapie pomocí zárení gama)

Osnova cvičení:

1.Stavba hmoty.

2.Přeměna energie v organizmu.

3.Sedimentace krve.

4.Odstředivá síla.

5.Letecká doprava a kosmické lety a jejich vliv na svalově nervový aparát.

6.Vnější tlak a organizmus.

7.Sterilizace.

8.Biofyzikální aspekty regulace teploty, využití tepla a chladu.

9. Vliv vlhkosti vzduchu na organizmus.

10. Hluk a audiometrie.

11.Poslech, poklep, pohmat.

12.Ultrazvuk.

13.Biologické membrány, klidový a akční membránový potenciál.

14.Elektrický proud.

15.Dýchání, fyzikální základy dýchání. Krevní oběh.

16.Optické záření, oko, přístroje a zařízení využívající optické metody.

17.Biomechanika, deformace pevného tělesa a její význam ve zdravotnictví.

18.Ionizující záření.

19.Akutní nemoc z ozáření /syndromy. Fáze akutní nemoci z ozáření. Léčba dřeňového syndromu ANO.

20.Využití ionizujícího záření v medicíně.

21.Laser a jeho uplatnění ve zdravotnictví.

22.Magnetická rezonance.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou jednotlivých fyzikálních procesů a vlivem fyzikálních sil na organismus.

Studenti jsou postupně seznámeni s problematikou poškození organizmu jak mechanickou, tepelnou, tak světelnou energií. V další části předmětu jsou studenti seznámeni také s možnostmi poškození ionizujícím zářením.

Studijní materiály:

[1]Rosina, J., Kolárová, H., Stanek, J.: Biofyzika pro studenty zdravotnickych oboru. nakl.: Grada, 1. vyd., 2006. ISBN 978-80-247-1383-0.

[2]Navrátil, L., Rosina, J.: Medicínská biofyzika, Grada, Praha 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1526206.html