Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt, prezentace a rétorika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-PPR KZ 5 13KP+2KC česky
Vztahy:
Předmět BIK-PPR nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BIK-DPR (vztah je symetrický)
Předmět BIK-PPR může být splněn v zastoupení předmětem BIK-DPR
Předmět BIK-PPR nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BIK-DPR (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět BI-PPR je zaměřen zejména na profesní komunikaci, prezentaci a tvorbu odborných textů většího rozsahu, typicky bakalářských či diplomových prací. Studenti se naučí vystupovat, připravit prezentaci a prezentovat. Vyzkouší si předvedení interaktivní prezentace před větším kolektivem - spolužáky a vyučujícím. Naučí se jak správně vytvořit technické zprávy většího rozsahu.

Požadavky:

Předmět je úzce navázán na bakalářskou práci. Podmínkou absolvování předmětu BI-PPR je mít zvolené téma bakalářské práce. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je tvorba poziční zprávy bakalářské práce a tvorba a odprezentování interaktivní elektronické prezentace o bakalářské práci. Nedílnou součástí zápočtu je i hodnocení vedoucího bakalářské práce za přístup studenta k tvorbě bakalářské práce.

Osnova přednášek:

* Zaměření a organizace předmětu, podmínky udělení zápočtu.

* Bakalářská práce - formulace zadání, struktura a formální úprava, směrnice děkana

* Citační etika, bibliografické citace dokumentů dle ČSN ISO 690

* Zásady úspěšného prezentování

* Zásady tvorby efektivní elektronické prezentace

Osnova cvičení:

* Cvičení k prezentování a tvorbě prezentace

* Cvičení k tvorbě bakalářské práce - abstrakt, klíčová slova, úvod, cíl a závěr BP, literární rešerše versus praktická část práce

* Cvičení k bibliografickým citacím dokumentů - přímá citace, parafráze, plagiát, ČSN ISO 690

Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojení a zlepšení dovedností, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci budoucích inženýrů a bakalářů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu verbálního projevu mluveného a písemného i projevu nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Předmět je syntézou rétoriky, stylistiky, psychologie a sémantiky. Hlavní důraz je kladen na přípravu a prezentaci vlastních prací.

Studijní materiály:

Systém Edux, dostupný z: https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-PPR/bik-ppr

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PPR/

Opozdilý student, kterému chybí předmět PPR, si zapíše DPR.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PPR/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1441606.html