Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odrazy technických inovací v kultuře

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-P-OTIK-01 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět 32MC-P-OTIK-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět G66C0101 (vztah je symetrický)
Předmět 32MC-P-OTIK-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět G66C0101
Garant předmětu:
Kateřina Tomešková
Přednášející:
Kateřina Tomešková
Cvičící:
Kateřina Tomešková
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět je určen pro studenty magisterského studijního programu Projektové řízení inovací. Výuka je zaměřena na zisk široké škály poznatků z oblasti inovačních procesů, pro jejichž pochopení a zvnitřnění je zcela klíčové hluboké porozumění souvislostem mezi vědou a kulturou.

Požadavky:

•Účast na přednáškách je vřele doporučována s tím, že je v rámci ní zprostředkovaný obsah nejen zdrojem širokého poznání, ale také podnětem pro rozvoj diskuse mezi studenty a zároveň důležitým poznatk. základem pro individ. práci studentů a samostudium.

•Vypracování a osobní prezentace semin. práce (v rozsahu min. 5 normostran + dopl. o obrázky). Součástí výstupu je vytvoř. powerp. prezentace na vybrané téma, včetně přípravy otázek vhodných pro otevření skup. diskuse o významu inovací pro bud. život.

•Aktivní účast na společné akci (nejlépe formou veřejné panelové diskuse s možností individuální prezentace posterů), ev. také na exkurzi.

Osnova přednášek:

Úvod do předmětu: klíčové pojmy a základní vztahy mezi nimi; moderní přístupy zprostředkování dějin a popularizace techn. témat; (Medková Řeč věcí)

1) Příklady vzájemného ovlivňování techniky a kultury, evoluce technologií; (Komárek Západ v mlze)

2) Na cestě k normální vědě - revoluce jako zdroj pokroku; společnost a vědění - uvedení do kulturní historie; možné světy (Kuhn Struktura vědeckých revolucí; Burke Společnost a vědění; Co je kulturní historie; Doležel Možné světy)

3) Vhled do klasického věku vědy a moderní vědy; příklady vzájemného působení technického a kulturního fenoménu (Savický Pencroffův sen; Eco O zrcadlech a jiné eseje)

----------------------------------------------------------------------------------

4) Svět vědy a techniky jako inspirační zdroj; (Věda podle abecedy; Tesařík Osobnosti energetiky);

5) Moderní časoprostor; vliv kulturní a civilizační proměny konce 19. a poč. 20. století na vznik moderní estetiky; (Hilský Modernisté; Hudba.)

6) Exkurz do vybraných kapitol moderního a současného umění; jak porozumět umění jako součásti vizuální kultury; (Pechová Jak chápat; Hodge Stručný příběh mod. Umění Gilk Impresionismus; Vorlík Dějiny architektury? GOMPERTZ, Will. Na co se to vlastně díváme?)

----------------------------------------------------------------------------------

7) Nová filmová historie a počátky médií; (Szczepanik Nová filmová historie; dále např. Jiří Trnka, Karel Zeman)

8) Jak porozumět médiím; současná média a jejich vliv na společnost; (MCLuhan Jak rozumět médiím, Bednařík Dějiny českých médií)

9) Dílo a jeho interpretace; sdílení příběhů ze života známých osobností kultury a popularizace vědy; (Miovský Umění ve vědě a věda v umění; Manguel Dějiny čtení)

---------------------------------------------------------------------------------

10) Svět bez vědy a techniky nemá budoucnost; dopady Průmyslu 4.o na lidskou společnost; nové podoby kultury v době „po.“ ; (Ford Roboti nastupují; Sedláček 2036)

-----------------------------------------------------------------------------

11+12) Studentské prezentace sem. prací a případně posterů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je rozšířit znalost studentů - předat jim v rámci přednášek teoretické poznatky o vzájemném vztahu mezi vědou, potažmo technikou a kulturou, které budou mít praktický potenciál využitelný zejména ve státní správě, průmyslových podnicích, v organizacích se vzdělávací funkcí nebo při přípravě a realizaci projektových činností. Dalším cílem je podpora správného pochopení zprostředkovaných souvislostí a zvyšování motivace studentů k hlubším úvahám o inovacích a implementaci.

Studiem tohoto předmětu studenti získají:

. širší orientaci v oblasti vědy a techniky a vytvoří si lepší představu o jejich vlivu na kulturu v minulosti i v současné době,

. odbornou podporu při hledání správných řešení v dané oblasti,

. příležitost k vyjádření vlastního názoru v rámci diskuse příkladů konkrétních dopadů technických inovací na oblast kultury,

. inspiraci k tvorbě kreativních návrhů napříč oblastmi.

Studijní materiály:

I. Prezentace + texty k probíraným tématům - viz Moodle.

II. Základní studijní literatura:

BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. 2011. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3028-8.

DOLEŽEL, Lubomír. 2008. Fikce a historie v období postmoderny. Praha: Academia. Možné světy; sv. 1. ISBN 978-80-200-1581-5.

FORD, Martin. 2017. Roboti nastupují: automatizace, umělá inteligence a hrozba budoucnosti bez práce. Přeložil Jan PROKEŠ, přeložil Martin VRBA. V Praze: Rybka Publishers. ISBN 978-80-87950-46-3.

GOMPERTZ, Will. 2014. Na co se to vlastně díváme?: 150 let moderního umění v cuku letu. Přeložil Ladislav ŠENKYŘÍK. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 978-80-7422-300-6.

KOUBSKÝ, Petr. 2019. Věda podle abecedy. Praha: N media. Edice N. ISBN 978-80-907652-1-4.

KUHN, Thomas. 1997. Struktura vědeckých revolucí. Přeložil Tomáš JENÍČEK. Praha: Oikoymenh. ISBN 80-86005-54-2.

MIOVSKÝ, Michal, Ivo ČERMÁK a Vladimír CHRZ. 2010. Umění ve vědě a věda v umění: metodologické imaginace. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1707-4.

SEDLÁČEK, Tomáš. 2016. 2036: jak budeme žít za 20 let? Praha: 65. pole. ISBN 978-80-87506-81-3.

III. Další doporučená studijní literatura- viz Moodle.

Poznámka:
Další informace:
Více informací, včetně dostup. prezentací + e-booku ke stažení z Moodlu. Více: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=11426
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost DEJ:M110

10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost DEJ:210

10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743924605.html