Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Regionalistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-P-RGIS-01 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět 32MC-P-RGIS-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32ME-P-RGIS-01 (vztah je symetrický)
Předmět 32MC-P-RGIS-01 nelze zapsat s předmetem 32ME-P-RGIS-01 ve stejném semestru.
Předmět 32MC-P-RGIS-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32ME-P-RGIS-01 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Vladimíra Šilhánková
Přednášející:
Vladimíra Šilhánková
Cvičící:
Vladimíra Šilhánková
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:
Požadavky:

Předpokládanými výstupy předmětu jsou, že student bude umět:

•definovat a typologicky rozčlenit sídla na města a vesnice

•definovat sídla v administrativním pojetí jako obce

•charakterizovat osídlení

•charakterizovat aglomerace a typologicky je rozčlenit

•pracovat se základními pojmy regionalistiky

•typologicky určovat a zatřiďovat jednotlivé typy sídel

•chápat postavení jednotlivých sídel v systému osídlení

Celkem lze v předmětu získat 100 bodů s následujícím rozdělením výsledků:

91-100 bodů - výborně (A)

81-90 bodů - velmi dobře (B)

71-80 bodů – dobře (C)

61-70 bodů – uspokojivě (D)

51-60 bodů - dostatečně (E)

50 a méně bodů – neprospěl/a (F)

Až 20 bodů lze získat za aktivní účast na exkurzi. Dalších 80 bodů v rámci písemné zkoušky - testu, který si klade za cíl prověřit, do jaké míry student zvládl přednášené učivo a bude sestavena průřezově z odpřednášené látky a doporučené literatury v rozsahu 20ti otázek.

– viz vzorové otázky níže. Za každou správnou odpověď student získá 4 body.

Vzorové otázky testu

1)Velká města jsou města s cca:

a)50.000 obyvateli

b)100.000 obyvateli

c)500.000 obyvateli

d)s více než 1.000.000 obyvatel

2)Charakterizujte aglomeraci.

3) Vysvětlete princip Zipfova zákona.

Osnova přednášek:

Kurz se stává ze čtrnácti lekcí:

1.Základní poznatky z obecné regionální (socioekonomické) geografie

2.Sídla v regionech a jejich základní typologie

3.Sídla v pojetí geografickém a urbanistickém

4.Sídla v pojetí administrativním a ekonomickém

5.Terénní exkurze na téma regionální centrum

6.Regiony a regionalizace

7.Regiony v pojetí geografickém a urbanistickém

8.Regiony v pojetí administrativním a ekonomickém

9.Vlastnosti (charakteristika) regionu

10.Regionální procesy – migrace a mobilita, sídelní (regionální) dělba práce

11.Urbanizace a její aktuální projevy

12.Terénní exkurze na téma suburbanizace

13.Sociálně geografický systém

14.Prostorová organizace sídla a regionu a její modely

Osnova cvičení:

xxx

Cíle studia:

Účelem předmětu je:

•V oblasti sídel a osídlení: definovat a typologicky rozčlenit sídla na města a vesnice, definovat sídla v administrativním pojetí jako obce, charakterizovat osídlení a charakterizovat aglomerace a typologicky je rozčlenit.

•V oblasti regionalizace a popisu regionů popsat a typově zatřídit region, charakterizovat regiony v pojetí geografickém, urbanistickém, ekonomickém a administrativním.

•V oblasti typologického rozdělení regionů a jejich základních charakteristik vymezit jednotlivé regiony, popsat vlastnosti regionu, typologicky rozdělit regiony, řádovostně hierachizovat regiony, popsat a charakterizovat základní regionální rozdíly.

•V oblasti regionálních procesů popsat základní regionální procesy a jejich úrovně, popsat a typologicky rozdělit procesy migrace a mobilit, vysvětlit sídelní (regionální) dělbu práce a popsat a typologicky rozdělit proces urbanizace.

•V oblasti sociálně geografického systému a modelů prostorového uspořádání území popsat a vysvětlit vývoj sociálně geografického systému, popsat a vysvětlit modely uspořádání území / systému osídlení a popsat a vysvětlit modely prostorové organizace města.

Studijní materiály:

Povinná literatura

•ŠILHÁNKOVÁ V. Regionalistika. Studijní opora. MÚVS ČVUT Praha, 2022

•HEWINGS, Geoffrey J. D. a Michael SONIS. Tool Kits in Regional Science: Theory, Models, and Estimation [online].1. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009. ISBN 9783642006272;3642006272;3642006264;9783642006265

•BRYCHTOVÁ, Šárka. Introduction to regionalism studies [CD-ROM]. Pardubice: University of Pardubice, 2009. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-7395-147-4.

•KOLEKTIV AUTORŮ. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2008.

Doporučená literatura

•HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V, KÜHNL, K: Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR, Praha: UK, 1987

•HAMP, M. a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice, Praha: UK, 1996

•MATES, P., WOKOUN, R. a kol. Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Praha: Prospektrum, 196 s

•ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Teoretické přístupy k regionálnímu rozvoji. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, 129 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost DEJ:421

10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743922205.html