Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Finanční právo

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-P-FIPR-01 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět 32MC-P-FIPR-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět G63C2302 (vztah je symetrický)
Předmět 32MC-P-FIPR-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět G63C2302
Garant předmětu:
Jiří Kokeš
Přednášející:
Jiří Kokeš
Cvičící:
Jiří Kokeš
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

V návaznosti na vstupní přednášky o finančním právu, jeho pramenech, finančním systému a obchodních korporacích se podstatná část předmětu Finanční právo týká problematiky kapitálových trhů, kolektivního investování, možností financování podnikání a dalších témat, jejichž vstupní znalost lze považovat za jeden ze základních pilířů právního povědomí studentů MÚVS o finančním právu.

Požadavky:

Předpokladem úspěšného složení zkoušky je znalost přednášené materie a vybraných ustanovení příslušných právních předpisů včetně probrané soudní judikatury a stanovené literatury.

Osnova přednášek:

1. Úvod do finančního práva, prameny finančního práva

2. Finanční systém a jeho účastníci

3. Obchodní korporace

4. Investiční nástroje

5. Podnikání na kapitálovém trhu I

6. Podnikání na kapitálovém trhu II

7. Dluhopisové financování

8. Kolektivní investování I

9. Kolektivní investování II

10. Úvěrové financování, crowdfunding

11. Tokenizace, ICO

12. Financování start-upů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu Finanční právo je seznámit studenty s právními předpisy a instituty, které lze považovat za zásadní k získání základního přehledu a znalostí zejména v oblasti financování podnikatelské činnosti, které jsou dále využitelné nejen v rámci příslušného studijního programu, ale též v navazující praxi.

Studijní materiály:

•Ústava ČR a Listina základních práv a svobod

•Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o crowdfundingu č. 2020/1503 ze dne 7. října 2020

•Bakeš, M. a kol. Finační právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 1999

•Eliáš, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014

•Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016

•Karfíková, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018

•Lewinson, M. Guide to Financial Markets. 7. vydání. Londýn: Economist, Profile Books Ltd

•Petrov, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017

•Šíma, A., Suk, M. Základy práva. Praha: C. H. Beck, 2019

•Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kol.: Základy obchodního práva. 2. vydání. Praha: Leges, 2019

•Švarc, Z. a kol. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva, 4. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2014

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost DEJ:103

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
103
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
V tomto semestru se předmět nerozvrhuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743921905.html