Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Laboratoř z mikrobiologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15LMB KZ 4 0+6
Garant předmětu:
Kateřina Demnerová
Přednášející:
Kateřina Demnerová
Cvičící:
Kateřina Demnerová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V úvodní části je pozornost věnována principům mikrobiologické práce, obecně kultivaci mikroorganismů a morfologii a cytologii mikroorganismů. V následující části pak se studenti věnují sledování vlivu vnějších podmínek na mikroorganismy, způsobům jejich izolace a zjišťování počtu buněk v prostředí. Nakonec je pozornost věnována způsobům sledování růstu mikroorganismů, základním genetickým pracím, hostitelským kmenům Escherichia coli a obecně identifikaci mikroorganismů.

Požadavky:

Základní znalosti z biochemie.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři. Příprava sterilních baněk, zkumavek, pipet a ostatních nástrojů. Definovaná a komplexní media. Příprava a sterilizace různých typů kultivačních a diagnostických medií. Techniky inokulace vybraných typů bakterií a kvasinek. Světelná mikroskopie nativních a barvených preparátů bakterií a kvasinek. Gramovo barvení vybraných bakteriálních kmenů.

2. Izolační techniky mikroorganismů.Čárkovací technika pro izolaci čistých kultur ze směsi dvou druhů bakterií. Mikroskopie kvasinek - typy vegetativního dělení kvasinek. Vitální barvení kvasinek methylenovou modří. Techniky počítání kvasinek v počítací komůrce.

3. Faktory ovlivňující bakteriální růst. Experimenty ukazující účinek teploty, organických barviv, UV a antibiotik na růst a dělení mikroorganismů. Principy stanovení počtu živých bakterií v různých typech potravin. Úvod k ISO normám.

4. Identifikace izolovaných bakteriálních a kvasinkových kmenů. Biochemické testy izolátů. Použití ENTERO-testu k identifikaci izolátů. Základy morfologie micro-mycet (plísně). Použití mikroskopu při klasifikaci jednotlivých rodů běžných plísní. Principy systému a identifikace plísní.

5. Růstová křivka mikroorganismů. Výpočet růstové rychlosti z naměřených hodnot - kultivace E. coli v baňce, měření optické density. Stanovení růstové rychlosti, času lagu, a generační doby.

6. Moderní rychlé identifikační techniky. Likvidace všech užitých kultur a médií a mytí všeho skla. Závěrečný test. Zhodnocení znalostí a výsledků práce. Klasifikovaný zápočet.

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti se seznámí se základními pracovními technikami užívanými v mikrobiologii.

Schopnosti:

Studenti budou schopni samostatně pracovat v mikrobiologické laboratoři.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] K. Demnerová et al.:Laboratorní cvičení z mikrobiologie, skripta VŠCHT, 1998

Doporučená literatura:

[1] T. R. Johnson, Ch. L. Case: Laboratory Experiments in Microbiology, 8. Edition,

Benjamin Cummings, March 2006

Studijní pomůcky:

mikrobiologická laboratoř

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246406.html