Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hydrochemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15HCHE ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Vladimír Sýkora
Přednášející:
Vladimír Sýkora
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška podává podrobný popis geneze, výskytu, vlastností a významu jednotlivých anorganických a organických složek vod. Uvádí také požadavky na jakost přírodních a užitkových vod, vody pitné a vod odpadních.

Požadavky:

Absolvování základních přednášek z chemie anorganické, organické a fyzikální na bakalářském stupni.

Osnova přednášek:

1. Kvalitativní a kvantitativní složení přírodních a užitkových vod

2. Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti přírodních a užitkových vod

3. Chemické reakce a chemické rovnováhy ve vodách

4. Anorganické látky ve vodách (hlavní kationty)

5. Anorganické látky ve vodách (toxické kovy)

6. Anorganické látky ve vodách (hlavní anionty)

7. Anorganické látky ve vodách (nutrienty - sloučeniny dusíku a fosforu)

8. Oxid uhličitý a jeho iontové formy (rovnováhy, agresivita vody)

9. Rozpuštěné plyny, křemík, bor a radioaktivita

10. Sumární stanovení organických látek ve vodách (CHSK, TOC, DOC, BSK, AOX, NEL)

11. Organické látky ve vodách (huminové látky, pesticidy, uhlovodíky, halogenderiváty, tenzidy)

12. Složení, vlastnosti a klasifikace přírodních vod

13. Složení, vlastnosti a klasifikace užitkových vod

14. Složení, vlastnosti a klasifikace odpadních vod

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

V přednášce získají studenti znalosti o genezi, výskytu, vlastnostech a významu anorganických a organických složek vod. Seznámí se s požadavky na jakost přírodních a užitkových vod, vody pitné a vod odpadních.

Schopnosti:

Student bude schopen porozumět procesům ovlivňujícím kvalitu vod, tuto kvalitu hodnotit a případně zlepšovat.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Pitter, P.: Hydrochemie, 4. vydání, VŠCHT, Praha 2009

Doporučená literatura:

[2] Mark M. Benjamin, Water Chemistry, Waveland Press, Inc., 2002

Poznámka:

Hydrochemie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12095405.html