Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Analytika odpadů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15AODP ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Kurz vybraných metod aplikovaných při analýzách životního prostředí, se zaměřením na pevné (kašovité) a plynné matrice, včetně vzorkování, prekoncentrační techniky atp.

Požadavky:

Studenti by měli mít dobrou znalost analytické chemie na bakalářském stupni.

Osnova přednášek:

1. Charakterizace kategorií pevných odpadů, produkce a složení

2. Správnost analýz, zdroje chyb, typy kontrol, rozsah rozborů

3. Manipulace a zacházení se vzorky tuhých odpadů

4. Analýza tuhých komunálních odpadů

5. Hodnocení chemických odpadů, metody vzorkování a nakládání se vzorky nebezpečných odpadů

6. Rychlé analytické metody

7. Zeminy - ukazatelé a normativy

8. Analýzy v polních podmínkách

9. Headspace analýzy

10. Kolorimetrické metody - chemisorpce

11. Analýza kontaminovaných tuhých matric ve stabilních laboratořích

12. Těkavé organické látky - alifatické, aromatické, halogenované a ostatní těkavé

13. Problémové organické látky (PCBs, pesticidy, herbicidy)

14. Těžké kovy

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

V přednášce získají studenti znalosti o metodách analýzy odpadů včetně jejich možností a omezení. Patřičná pozornost je věnována i metodám odběru vzorků pro analýzu.

Schopnosti:

Absolvováním přednášky získají studenti schopnost správného výběru metody analýzy a hodnocení výsledků analýzy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Janků, J.: Analytika odpadů, skripta VŠCHT, Praha 2006

Doporučená literatura:

[1] Carter, M. R.(Ed.): Soil sampling and method of analysis, Lewis Publishers 1993

Poznámka:

Analytika odpadů

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12095305.html