Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hydrologie a pedologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15HYPE ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška podává informace o srážkách a pohybu vody v atmosféře, jejich měření, vyhodnocování a zpracování dat. Diskutuje hydrologii tekoucích vod a hydrologii nádrží, jezer a bažin. Její součástí je i charakteristika podpovrchových vod a jejich chování ve vztahu k půdnímu prostředí a k možnostem šíření znečištění.

Požadavky:

Absolvování základních přednášek z chemie anorganické, organické a fyzikální, matematiky a fyziky.

Osnova přednášek:

1. Hydrosféra, hydrologie, hydrologická data, zdroje a třídění, zpracování hydrologických dat. Statistika a pravděpodobnost v hydrologii. Čára četnosti, čára překročení.

2. Meteorologie a hydrologický cyklus, hmotnostní bilance. Vznik a charakteristika srážek. Měření srážek, plošné a časové rozdělení srážek. Interpretace a kvantifikace srážek.

3. Výpar, měření, evapotranspirace.

4. Dešťová data, základní procesy povrchového odtoku.

5. Hydrologie povrchových vod. Základní charakteristika povodí, říční síť. Odtok povrchových vod. Vodní stavy, průtoky.

6. Pohyb vody v otevřených korytech. Měření a určení průtoků. Bilance průtoků, extrémní průtoky.

7. Hydropedologie. Vznik a charakteristika půdy, klasifikace půdy. Půdní struktura, pórovitost, konzistence půdy. Chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti půdy.

8. Půdní voda. Měření půdní vlhkosti, energetické kategorie půdní vody. Hydrostatika půdní vody, půdní hydrolimity.

9. Hydrodynamika půdní vody, proudění v nasycené a nenasycené zemině. Šíření znečištění v půdě, monitoring

10. Hydrologie podpovrchových vod. Výskyt a rozdělení podpovrchových vod, prameny. Průtok podzemní vody, měření.

11. Dosah a vydatnost studny. Infiltrace jako hydrologický proces.

12. Hydrologie jezer a bažin. Vodní bilance jezer. Vznik a hydrologický význam bažin.

13. Hydrologie urbanizovaných oblastí. Vliv urbanizace na hydrologický cyklus. Odvádění srážkových vod, kvalita srážkových vod. Objekty a zařízení pro manipulaci se srážkovými vodami.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají znalosti o základních vztazích mezi vodou v jakékoli formě a složkami životního prostředí, jakož i o bilancování složek hydrologického cyklu.

Schopnosti:

Studenti získají schopnost popsat a kvantifikovat pohyb vody a transport škodlivin ve všech složkách životního prostředí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kemel, M.: Klimatologie, meteorologie a hydrologie, ČVUT Praha 2000

[2] Kutílek, M., Kuráž, V., Císlerová, M.: Hydropedologie 10, Nakladatelství ČVUT, 2000

Doporučená literatura:

[1] Kutílek, M., Nielsen, D.R.: Soil Hydrology, Cremlingen-Destet, Catena, 1994

[2] Kutílek, M. : Vodohospodářská pedologie, SNTL, 1978

Poznámka:

Hydrologie a pedologie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12094805.html