Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Průmyslová toxikologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15PTOX ZK 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Průmyslová toxikologie se zabývá účinky cizorodých látek na člověka a to především ve vztahu k environmentálním a profesionálním expozicím a rizikům. Dále je součástí promyslové toxikologie určování rizik na biosféru vyplývajících z lidské průmyslové činnosti. Podstatou předmětu jsou poznatky o účincích jednotlivých skupin látek na lidský organismus a poznatky, které toxické látky jsou produkovány tím kterým průmyslovým odvětvím. Významnou část předmětu zaujímají přírodní toxiny a látky, kterými může být člověk exponován v životním prostředí.

Požadavky:

Je vyžadována základní znalost anorganické, organické a biochemie na bakalářském stupni.

Osnova přednášek:

1.Úvod do studia průmyslové a environmentální toxikologie. Metody vstupu látek do organismů. Biologická dostupnost. Receptory. Vylučování. Eliminační poločas. Metody léčení akutních otrav. Základní antidota. Terminální toxicita. Samoreplikující toxicita. Toxokinetika. Mutagení, genotoxické a teratogenní účinky látek.

2.Toxikologie životního prostředí. Expoziční limity. Přípustné limity. Hygienické aspekty.Látky ovlivňující hladké svalstvo. Látky ovlivňující motorický systém.

3.Příčiny bolesti. Nociceptivní systém. Stres. Látky ovlivňující vnímání bolesti. Látky ovlivňující mozkovou činnost. Psychoaktivní látky.

4.Hlavní skupiny průmyslových intoxikací. Přehled povolání a expozičních rizik. Nemoci z povolání. Otravy z povolání.

5.Endokrinní disruptory. Hormonální systém. Druhy a výskyt endokrinních disruptorů. Biotesty. Imunosupresory ? látky ovlivňující buněčnou imunitu.

6.Biocidní látky. Insekticidy, rodendicidy, pesticidy. Antibakteriální látky. Antibiotika. Antimykotika. Virostatika. Protozoální biocidy. Cytostatika. Dezinfekční látky ? antiseptika.

7.Léčiva v životním prostředí. Účinky antibiotik na člověka a životní prostředí. Nepřímá expozice lidské populace. Zdroje emisí. Ekotoxikologie léčiv.

8.Toxické kovy. PAH. Persistentní organické polutanty, halogenované uhlovodíky.

9.Toxické látky technologických procesů ? anorganické, organické látky. Plynné látky. Asbest. Pevné částice ve vzduchu. VOC.

10.Ochranná a preventivní opatření v průmyslové výrobě.

11.Toxiny sinic a řas, hygienické aspekty cyanotoxinů, analytika cyanotoxinů, toxické účinky. Toxiny hub.

12.Rostlinné toxíny, přehled jedovatých rostlin, allelopatie, rostlinné účinné látky, metody sběru rostlinného materiálu, chemismus otrav, medicinální aplikace, rizika otrav.

13.Toxiny živočichů, přehled chemických skupin toxinů, přehled jedovatých živočichů, toxické bílkoviny, prevence a léčení, rizika otrav.

14.Bioterorismus.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem přednášky je seznámit studenty s vlivem průmyslu na člověka a jeho životní prostředí. Speciální pozornost je věnována účinkům jednotlivých škodlivin na lidský organismus.

Studijní materiály:

Povinná: Miloň Tichý: Toxikologie pro chemiky. Karolinum Praha 2004

Doporučená: Miroslav Matrka, Vlastimil Rusek: Průmyslová toxikologie: Úvod do obecné a speciální toxikologie. VŠCHT Pardubice 1998

Poznámka:

Průmyslová toxikologie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12094705.html