Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematická ekonomie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18EKO2 Z,ZK 5 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Obsahem kurzu je úvod do vybraných modelů a metod pro ekonomické rozhodování. Pozornost bude soustředěna především na modely teorie grafů, řízení projektů, deterministické i stochastické modely řízení zásob, modely hromadné obsluhy, modely obnovy a simulační modely.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do teorie grafů, základní optimalizační úlohy na grafech.

2. Optimální cesty v grafu. Optimální toky v síti.

3. Řízení projektů - metoda CPM.

4. Řízení projektů - metoda PERT.

5. Deterministické modely řízení zásob - EOQ modely.

6. Deterministické modely řízení zásob - POQ model.

7. Modely hromadné obsluhy - úvod.

8. Modely M/M/1 a M/M/c - optimalizace v modelech hromadné obsluhy.

9. Markovské rozhodovací procesy - modely obnovy selhávajících jednotek.

10. Simulační modely - zachycení pravděpodobnostních stránek systému.

11. Simulační modely - zachycení dynamických stránek systému.

12. Vícekriteriální rozhodování - klasifikace úloh a základní pojmy.

13. Metody vícekriteriálního hodnocení variant.

Osnova cvičení:

1. Optimalizační úlohy na grafech.

2. Optimální cesty v grafu. Optimální toky v síti.

3. Řízení projektů - metoda CPM.

4. Řízení projektů - metoda PERT.

5. Deterministické modely řízení zásob - EOQ a POQ modely.

6. Stochastické modely řízení zásob.

7. Modely hromadné obsluhy.

8. Optimalizace v modelech hromadné obsluhy.

9. Modely obnovy selhávajících jednotek.

10. Simulační modely.

11. Simulační modely.

12. Vícekriteriální rozhodování - metody odhadu vah kritérií.

13. Metody vícekriteriálního hodnocení variant.

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti se seznámí se základními algoritmy pro řešení úloh lineárního a celočíselného programování a se softwarovými produkty pro úlohy tohoto typu.

Schopnosti:

Studenti budou schopni používat základní metody a modely lineárního programování při řešení konkrétních reálných rozhodovacích situací. Budou mít přehled o softwarových produktech pro modelování a optimalizaci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Jablonský, J.: Operační výzkum - kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Professional Publishing, Praha, 2007.

Doporučená literatura:

[2] Lauber, J., Hušek, R.: Operační výzkum. SPN, Praha, 1990.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11347105.html