Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnost jaderných zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16BJZ ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Ozáření a interní či externí radioaktivní kontaminace z přírodních zdrojů (hlavně z Rn a jeho dceřinných produktů) v uranových dolech, při mechanickém a chemickém zpracování uranových rud, obohacování izotopem 235U a výrobě jaderného paliva, zdroje rizik a bezpečnostní zařízení reaktorů různých typů, radioaktivní úniky a emise jaderných elektráren za provozních podmínek a při nehodách, ukládání radioaktivních odpadů, nebezpečí a rizika radioaktivních zářičů a urychlovačů v lékařských aplikacích a průmyslu, metody měření dávek a kontaminace, stanovení radionuklidů pomocí spektrometrie.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky - zdroje ozáření, rizika ozáření, vnitřní a vnější kontaminace, legislativa: atomový zákon, prováděcí vyhlášky SÚJB.

2. Kosmické - terestriální záření, přírodní záření z rozpadových řad - radon a jeho dceřinné produkty. Ohrožené skupiny obyvatelstva a pracovníků.

3. Těžba, chemická těžba a úpravárenství uranových rud, odpady úpraven a kalové hospodářství jako významný zdroj kontaminace okolí. Profesní ozáření a vnitřní kontaminace horníků, zdravotní následky. Předpisy bezpečnosti práce.

4. Rizika při výrobě, obohacování a přepracování jaderného paliva, střednědobé a dlouhodobé ukládání radioaktivních odpadů, požadavky na úložiště.

5. Rizika provozu jaderných reaktorů, úniky radioaktivit a emise záření při normálních provozních podmínkách a při haváriích, havarijní plány.

6. Nebezpečí a rizika radioaktivních zářičů a urychlovačů v lékařských aplikacích, průmyslu a výzkumu.

7. Metody měření dávek a kontaminace, spektrometrické stanovení radionuklidů.

8. Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně.

9. Vyhláška č. 106/1998 Sb. o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení.

10. Vyhláška č. 315/2002 Sb. stanovující činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků.

11. Vyhláška č. 144/1997 Sb. o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií. Vyhláška č. 145/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 316/2002 Sb. o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení.

12. Vyhláška č. 317/2002 Sb. o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě). Vyhláška č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Student získá znalosti o možných rizicích při těžbě, zpracování a využití uranu jako paliva. Komplexní přehled legislativy zaměřený zejména na bezpečnost z radiačního hlediska a možné kontaminace nebo ozáření.

Schopnosti:

Orientace v současné legislativě při řešení bezpečnosti provozu a nakládání s ionizujícím zářením.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

Doporučená literatura:

[2] Vyhl. č. 307/2002 Sb., Vyhl. č. 106/ 1998 Sb., Vyhl. č. 315/2002 Sb.

[3] Vyhl. č. 144/1997 Sb. Vyhl. č. 145/1997 Sb., Vyhl. č. 317/2002 Sb. Vyhl. č. 319/2002 Sb.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11323905.html