Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy dozimetrie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZDO2 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Principy stanovení a měření základních dozimetrických veličin. Metody stanovení aktivity (Poissonovo rozložení, mrtvá doba, počítání pomocí jednoho detektoru, koincidenční metody, 2PI a 4PI počítače, interní plynové počítače, kapalné scintilátory) emise neutronových zdrojů, měření absorbované dávky (Braggův-Grayův princip, integrující dozimetrické metody pro měření nízkých a vysokých dávek), měření expozice (normálová ionizační komora, dutinová komora).

Požadavky:

Předmět 16ZDO1

Osnova přednášek:

1.Principy stanovení a měření základních dozimetrických veličin. Metody stanovení aktivity (Poissonovo rozložení, mrtvá doba, počítání pomocí jednoho detektoru, koincidenční metody, 2pí a 4pí počítače, interní plynové počítače, kapalné scintilátory). Měření emise neutronových zdrojů.

2.Problematika měření dávek. Shrnutí problematiky teorie dutiny. Braggova-Grayova teorie dutiny, její důsledky a nedostatky.

3.Použití ionizačních komor k měření dávek. Princip ionizačních komor, technické provedení a aplikace Braggovy-Grayovy teorie.

4.Přehled integrujících dozimetrických metod v oblasti nižších dávek, úkoly v měření nižších dávek. Filmový dozimetr, podstata fotografického procesu, základní vlastnosti fotografických emulzí.

5.Filmový dozimetr - účinky ionizujícího záření na dozimetrický film, energetická závislost a možnosti její eliminace; chyby, přednosti a nevýhody filmové dozimetrie.

6.Jaderné emulze - vlastnosti dozimetrů s jadernými emulzemi. Technické provedení dozimetrů a možnosti jejich použití.

7.Termoluminiscence a radiofotoluminiscence - fyzikální podstata. termoluminiscenčního jevu a jeho využití v dozimetrii, přístrojové vybavení pro měření termoluminiscence, materiály vhodné pro termoluminiscenční dozimetrii, fyzikální podstata radiofotoluminiscence a její použití v dozimetrii.

8.Stopové dozimetry pevné fáze - mechanizmus vzniku a leptání stop, detektory a leptací činidla, vyhodnocování a využití stopových detektorů.

9.Dozimetrie vysokých dávek ionizujícího záření. Vlastnosti chemických dozimetrů, obecné požadavky na chemické dozimetry. Frického a Hartův dozimetr.

10.Dozimetry užívající kolorizační efekt - základní princip a rozdělení použitelných materiálů. Aktivační detektory - principy a vhodné materiály aktivačních detektorů.

11.Další metody užívané v integrující dozimetrii. Exoelektronová emise, lyoluminiscence, křemíková dioda.

12.měření expozice - normálová ionizační komora a dutinová komora.

13.Shrnutí detekce a dozimetrie ionizujícího záření.

Osnova cvičení:

Interakce nabitých částic, Brzdná schopnost, Dosah částic, Expozice, Kerma, Dávka - nabité částice, Dávka - fotony, Ekvivalentní a efektivní dávka, Ionizační komory, Metrologie, Kalibrace dozimetrů, Test

Cíle studia:

Znalosti:

Ovládá veličiny a jednotky v dozimetrii a radiační fyzice.

Schopnosti:

Použití veličin a jednotek v dozimetrii a radiační fyzice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Dozimetrie ionizujícího záření (Integrující metody), L. Musílek, J. Šeda, J. Trousil, Skripta ČVUT, 1992

Doporučená literatura:

[1] Příručka dozimetrie a ochrany před zářením, J. Sabol, Skripta ČVUT 1996

[2] Základy dozimetrie, J. Sabol, Skripta ČVUT 1992

[3] Dozimetrie ionizujícího záření, J. Šeda, SNTL Praha, 1983

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11307505.html