Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17UINZ Z,ZK 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je věnován úvodu do inženýrské profese. Studenti se postupně seznámí s charakteristickými rysy a zvláštnostmi inženýrské práce, včetně přehledu o základech vybraných inženýrských disciplin, jako jsou základy nauky o materiálu, výrobní technologie, řízení a kontrola jakosti a ekologie. Dále se předmět zaměří na některé problémy organizace vědeckovýzkumné činnosti a vybrané části technického kreslení a práci s kreslicím programem AutoCAD.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Metodologie inženýrské práce. Bezpečnost práce, 1 přednáška

Úvod, inženýrská profese, jaderný inženýr a jeho místo v technice, poslání inženýra v současné době, příprava inženýra na vysoké škole. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

2. Úvod do technického kreslení, 5 přednášek

Význam technického kreslení, vlastnosti výkresu, normalizace a normy v ČR, druhy, formáty a části výkresů, slovní a doplňující údaje, druhy promítání a jejich výhody a nevýhody, pravidla zobrazování na technických výkresech, druhy čar, měřítko, popisování výkresů, výkresy součástí, výkresy sestav, technické zobrazování, řez a průřez, čtení výkresů, elektrotechnické výkresy, kótování, předepisování jakosti povrchu a způsobu opracování, tolerování rozměrů, základní geometrické tvary a součástí, systém AutoCAD.

3. Základy nauky o materiálu, 3 přednášky

Krystalické a amorfní materiály, kovy a jejich dělení, slitiny, krystalizace kovů a slitin, vlastnosti materiálů, slitiny železa, neželezné kovy a jejich slitiny, nekovové materiály, slévání, tváření, svařování a pájení, třískové obrábění, tepelné zpracování, kombinované způsoby opracování, zkoušky vlastností kovů, plastické hmoty, rozdělení, základní vlastnosti plastů, technologie zpracování plastů.

4. Řízení a kontrola jakosti, 1 přednáška

zajištění jakosti a zásady jejího řízení a kontroly, programy zajištění jakosti, dokumentace, organizace zabezpečení řízení jakosti, úloha státního dozoru.

5. Práce s informacemi. Měření a experimenty, 1 přednáška

Význam informací, zdroje informací, třídění a práce s informacemi, využití počítačů, měření ve výrobním procesu, zpracování výsledků měření, protokol a zpráva o měření.

6. Vztah inženýrské činnosti k ochraně životního prostředí, 1 přednáška

Životní prostředí jako uzavřený systém, vliv lidské činnosti na životní prostředí a naopak, formy péče o životní prostředí, radioaktivita v životním prostředí.

Osnova cvičení:

Nácvik technického kreslení na zadaných příkladech, nácvik kreslení programem AutoCAD, prezentace výsledků zadaných rešerší na zadané téma diskuze nad povinnou literaturou.

Cíle studia:

Znalosti:

Zákoník práce, základní druhy a vlastnosti technických materiálů, základní pravidla kreslení technických výkresů ve strojírenství, základy kreslení na počítači, práce s informacemi, fyzikální veličiny a jednotky, pravidla pro měření, požadavky na zajištění jakosti v průmyslu, vzájemné ovlivňování člověka a přírody.

Schopnosti:

Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v dalších předmětech během dalšího studia.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Sodomka J. a kol.: Úvod do inženýrství, Ediční středisko ČVUT, Praha 1977.

2. Pospíchal J.: Technické kreslení, ČVUT, Praha, 2000.

3. Macur J., Novotná, H., Trnková, H.: AutoCAD, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 1995.

Doporučená literatura:

4. Mádr V., Knejzlík J., Kopečný J., Novotný I.: Fyzikální měření, SNTL, Praha, 1991.

5. Machek V., Sodomka J.: Nauka o materiálu - kovy a kovové materiály, 1.část, ČVUT, Praha, 2001.

6. Machek V., Sodomka J.: Nauka o materiálu - kovy a kovové materiály, 2.část, ČVUT, Praha, 2002.

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna, program AutoCAD.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11305705.html