Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum z radiochemie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15RAP1 KZ 5 0+5
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Měření ionizujícího záření, vlastnosti detektorů, stanovení absolutního množství zářiče, stanovení poločasu radioaktivní přeměny, aktivace tepelnými neutrony, analýza složené rozpadové křivky, spektrometrie záření, optimalizace měření.

Požadavky:

1.Absolvování kompletního kurzu jaderné chemie.

2.Absolvování kurzu detekce a dozimetrie ionizujícího záření.

3.Prokázání zdravotní způsobilosti pro práci v riziku ionizujícího záření.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Předpisy a podmínky pro práci s ionizujícím zářením.

2.Měření plošiny a mrtvé doby GM trubice a scintilačního detektoru.

3.Sledování statistického charakteru radioaktivního rozpadu.

4.Stanovení absolutního množství zářiče z jeho aktivity.

5.Analýza složené rozpadové křivky.

6.Stanovení poločasu K-40 a U-238.

7.Růst aktivity india v závislosti na době ozařování neutrony, stanovení poločasu In.

8.Měření aktivity kapalin.

9.Zjištění optimálních parametrů při měření záření gama na scintilační soupravě.

10.Spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením.

11.Metody měření neutronů.

12.Měření na kapalinovém scintilačním počítači - sloučeniny značené jedním radionuklidem.

13.Radiometrická charakterizace vrtu v horninovém masivu.

14.Využití XRF k prospekci těžkých kovů včetně uranu v horninách.

Cíle studia:

Získané znalosti:

- praktické znalosti přípravy vzorků k měření a základních radiometrických metod.

- detekce ionizujícího záření různými typy detektorů

- ověření základních principů v jaderné chemii

Výstupní schopnosti:

- základní příprava (pevných) vzorků

- nastavení parametrů detekčních zařízení

Studijní materiály:

Povinná literatura

1.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně (307/2002 Sb.)

2.J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, (2. vydání), ČVUT Praha, 1987.

Doporučená literatura:

1.Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (18/1997 Sb.)

Poznámka:

Praktikum z radiochemie 1

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11302805.html