Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383018 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět je svým obsahem zaměřen na využití postupů a metod managementu v podnikové praxi. Podává základní teoretická východiska a metodické postupy pro práci podnikového manažera. Prohlubuje základní znalosti projektového managementu a metod spjatých se strategickým managementem (SWOT analýza, analýza vnitřního prostředí a vnější okolí, generické strategie, Bowmanovy strategické hodiny).

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu : docházka, prezentace, aktivní účast, zpracování příkladů řešených na seminářích a jejich odevzdání vyučujícímu, úspěšné zvládnutí průběžných kontrolních testů a závěrečného zápočtového kontrolního testu.

Závěrečný zápočtový kontrolní test z následujících tématických okruhů:

1. Základní pojmy. Postavení manažera v podniku, manažerské přístupy k podnikání, předpoklady pro manažerskou práci, manažerská etika.

2. Organizačně-právní formy podniků a jejich změny.

3. Funkce managementu, metody analýzy vnitřního prostředí a vnějšího okolí podniku.

4. SWOT analýza, Porterův model, generické strategie, Bowmanovy strategické hodiny.

5. Řízení projektů, znaky projektů, specifika řízení projektů, metody řízení projektů.

6. Strategický management - základní pojmy, analýza vnitřního prostředí podniku a vnějšího (obecného a oborového) okolí podniku.

7. Sociální akceptace, využití scénářů ve strategickém managementu.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy, postavení manažera v podniku, manažerské přístupy k podnikání, předpoklady pro manažerskou práci, manažerská etika.

2. Metody a postupy využitelné v manažerské praxi, funkce managementu, racionalita v rozhodování.

3. Řízení projektů, znaky projektů, specifika řízení projektů, metody řízení projektů.

4. Strategický management - základní pojmy, analýza vnitřního prostředí podniku a vnějšího (obecného a oborového) okolí podniku.

5. SWOT analýza, Porterův model, generické strategie, Bowmanovy strategické hodiny.

6. Sociální akceptace v podnikové praxi.

7. Využití scénářů ve strategickém managementu.

Osnova cvičení:

1. Vstupní test, organizačně-právní forma podniků a její změny.

2. Kontrolní test 1, test asertivity.

3. Zadání projektů, SWOT analýza - řešení příkladů.

4. Zpracování a prezentace projektů.

5. Kontrolní test 2, síťová analýza v plánování.

Cíle studia:

Cílem předmětu je připravit studenty pro praktické manažerské využití základních nástrojů managementu v praxi.

Studijní materiály:

1. Žáček, Vladimír: Management podniku. ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, učební text, Praha 2009, ISBN 978-80-01-04370-7

2. Žáček, Vladimír: Teorie management. ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, učební text, Praha 2008, ISBN 978-80-01-03963-2

3. Vodáček, Leo, Vodáčková, Oľga: Moderní management v teorii a praxi. 3. rozšířené vydání, Management Press, Praha 2013, ISBN 978-80-7261-232-1

4. Magretta, Joan: Co je to management. Jaká je jeho úloha a proč je věcí každého z nás. Management Press, Praha 2004, ISBN 80-7261-106-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1129306.html