Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Spektrometrie v dozimetrii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16SPEK ZK 3 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Náplň a aplikace spektrometrie ionizujícího záření, vlastnosti a parametry spektrometrických systémů (záření alfa, záření beta, záření gama a X), použití výpočtové techniky pro analýzu spekter, optimalizace kalibračních metodik, nejnovější jaderná data a další potřebné konstanty, podrobné charakteristiky a parametry spektrometrických systémů s polovodičovými a scintilačními detektory.

Požadavky:

16ZDOZ, 16DETE

Osnova přednášek:

1. Náplň a aplikace spektrometrie ionizujícího záření

2. Zdroje záření, druhy rozpadů a typy emitovaného záření, interakce alfa,beta a gama záření s hmotou.

3. Rozpadová schemata.

4. Přehled spektrometrických systémů (pro záření alfa, beta, gama a X).

5. Fyzikální zásady jevů v pevné látce, mechanizmus vzniku scintilací.

6. Mechanizmus vzniku signálu v polovodičovém detektoru.

7. Oblasti využití scintilačních a polovodičových detektorů.

8. Podrobné charakteristiky a parametry spektrometrických systémů s polovodičovými a scintilačními detektory.

9. Polovodičové detektory, typy, parametry, výběr detektoru, jemné efekty.

10. Energetická kalibrace, stanovení účinnosti.

11. Počítaná účinnost, základy metody Monte Carlo, programy Canberra LABSOC, ISOCS.

12. Vyhledávání píků, 1., 2. hlazená derivace, kriteria pro existenci píku.

13. Primární etalony energie.

14. Spektrometrie alfa, bariérové detektory, iont. impl. det., pulsní ionizační komora s mřížkou jako spektrometr alfa.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o aplikaci spektrometrie ionizujícího záření, její vlastnosti, parametry spektroskopickýxh systémů a vyhodnocování spekter.

Schopnosti:

Použití výpočetní techniky pro analýzu spekter, optimalizace kalibračních metodik, smysluplná analýza spekter a identifikace píků ve spektrech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Šeda, J. a kol., Dozimetrie ionizujícího záření, SNTL, 1983

[2] Deberin, K., Helmer, R. G., Gamma and X-Ray Spectrometry, Elsevier Science Publishers B. V., 1988

[3] Knoll. G. F., Radiation Detection and Measurement, Wiley, New York,1979

[4] Adams, F.,Dams, R., Applied Gamma-Ray Spectrometry, Pergamon Press, 1970

Doporučená literatura:

[5] Quitner, P., Gamma-Ray Spectroscopy, Akademiai, Budapest, 1972

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11288705.html