Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Pož. bezp.a zdrav. nezávadnost budov

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YPZB Z 2 2P česky
Přednášející:
Marek Pokorný, Vladimír Mózer (gar.)
Cvičící:
Marek Pokorný, Vladimír Mózer (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Rozbor požárů - příčiny a průběh požárů, proces hoření, požární zatížení. Hlavní zásady požárně bezpečnostního řešení staveb. Návaznost právních předpisů a norem na Směrnici Rady EU. Požární kodex, Eurokódy. Chování stavebních materiálů v ohni (dřevo, ocel, betony, plasty). Ochrana nejpoužívanějších materiálů proti ohni. Aktivní požárně bezpečnostní zařízení. Vliv požáru na napjatost a přetvoření stavebních konstrukcí. Zásady pro řešení stavebních konstrukcí z hlediska požární ochrany. Výškové, halové a dřevěné stavby. Zdravotně závadné škodliviny ve stavebních konstrukcích. Radon, jeho zdroje, protiradonová opatření.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. - 2. přednáška:

Rozbor požárů - příčiny a průběh požárů, požární scénáře, proces hoření, požární zatížení

Požárně bezpečnostní řešení - požární návrh, požární a ekonomické riziko, stupeň požární bezpečnosti, požadavky na požární bezpečnost stavebních konstrukcí, únikové cesty, odstupové vzdálenosti.

3. přednáška:

Zařízení pro protipožární zásah, zásobování vodou pro hašení, hasicí přístroje, požární kodex (projektové, zkušební, hodnotové a předmětové normy); návaznost právních předpisů a norem na Směrnici Rady EU

4. - 5. přednáška:

Chování nejpoužívanějších materiálů v ohni z fyzikálního hlediska: dřevo, ocel, beton prostý, železový a předpjatý, plasty lepidla: struktura materiálu, způsob a rychlost odhořívání, vliv vyšších teplot na vlastnosti materiálu, ztráta stability, ochrana těchto materiálu proti ohni - způsoby ochrany, jejich srovnání a hodnocení;

6. přednáška:

Vliv požáru na trvanlivost stavebních konstrukcí, protipožární odolnost dilatačních spár; stanovení ohniska požáru na základě příznaků; posouzení sendvičů z hlediska požární odolnosti;

7. - 8 přednáška:

Některé systémy a prvky zajišťující zlepšení ochrany stavebních konstrukcí (požární stěny, podhledy, uzávěry otvorů, obvodové pláště, prosklené konstrukce, požární přepážky a ucpávky, vodní clony);

9 - 10. přednáška:

Požárně bezpečnostní zařízení - elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení (SHZ) - vodní SHZ (sprinklerová, drenčerová, zaplavovací, na vodní mlhu), pěnová, prášková a plynová SHZ, zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru - zásady pro dimenzování, konstrukční a dispoziční řešení;

11. přednáška:

Problémy likvidace požáru ve výškových a halových objektech; panelové budovy z požárního hlediska.

12. - 13. přednáška:

Zdravotně závadné škodliviny ve stavebních konstrukcích, radon, jeho zdroje a varianty protiradonových opatření.

14. přednáška:

zápočtový test + zápis zápočtů

Ukončení:

Závěrečný test z přednesené části

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základy požárně bezpečnostního řešení staveb, legislativou, chováním nejpoužívanějších materiálů v ohni a jejich ochranou, zásadami požárně bezpečnostních opatření, stavebními systémy a prvky zajišťujícími zlepšení protipožární ochrany stavebních konstrukcí, specifickými požárně-technickými vlastnostmi výškových, halových a dřevěných staveb, zdravotně závadnými škodlivinami ve stavebních konstrukcích, radonem a jeho zdroji, variantami protiradonových opatření.

Studijní materiály:

Kupilík, V.: Stavební konstrukce z požárního hlediska, vydavatelství Grada Publishing, Praha 2006, 272 s., ISBN80-247-1329-2.

Kupilík, V.: Konstrukce pozemních staveb ? Požární bezpečnost staveb, Učební texty ČVUT, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2009, str. 195, ISBN 9787-80-01-04291-5

Kupilík,V., Wasserbauer, R.: Konstrukce pozemních staveb 80 ? Zdravotní nezávadnost stavebních konstrukcí, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1999, 75 str. ISBN 80-01-02051-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-438

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A438
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1106106.html