Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Sociologie a podnikání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383027 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou, která se týká společnosti a člověka v sociálních situacích. Studují se společenské procesy, v nichž je člověk vnímán jako základní stavební prvek skupin a institucí, dynamika sociálních skupin a jejich interakce, a dále problematika související s komunikací (základy komunikace, druhy ko-munikace). Cílem je získat základní znalosti o možnosti využití sociologických poznatků v personálním managementu, podnikové kultuře a interkulturním řízení. Předmět je také orientován na sociologické aspekty virtuálních organizací a problematiku jejich řízení.

Dalšími tématy jsou sociologie internetu (diskusní skupiny, virtuální skupiny) a metody a techniky výzkumu v rámci sociologie a sociometrie jako metody měření vztahů v malých pracovních skupinách. Posluchači budou moci tento předmět využít ve svém zaměstnání jako manažeři a obchodníci. Cvičení jsou věnována vlastní prezentaci studentů k jednotlivým tématům.

Požadavky:

1.Přednesení referátů na přednáškách a cvičeních (seminářích). (Studenti v kombinovaném studiu mají určité úlevy, větší množství absencí je zpravidla vyvažováno zpracováním rozsáhlejší seminární práce.)

2.Odevzdání seminární práce na předem dohodnuté téma v rozsahu deseti stránek a následná rozprava.

3.Případně vědomostní test z povinné literatury (záleží na kvalitě seminární práce).

Je třeba individuálně dohodnout s garantem kurzu.

Osnova přednášek:

1.Dějiny sociologie, socializace

2.Status, pozice, role, skupiny

3.Kvalitativní a kvantitativní výzkum, techniky výzkumu (dotazník, rozhovor, skupinové rozhovory).

4.Sociologie organizace a instituce, byrokracie

5.Sociologické aspekty globalizace, geografická a sociální mobilita

6.Informační společnost, telecommuting a práce na dálku

7.Public relations, komunikace, sdělovací prostředky, široká veřejnost

8.Rozdělení pracovníků podle vztahu k informacím (knowledge workers) a znalostní společnost.

Osnova cvičení:

1.-8. Přednesení referátů na cvičeních

Cíle studia:
Studijní materiály:

BEDRNOVÁ, E. ; NOVÝ, I., Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-57-3.

DISMAN, M., Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80- 7066-822-9.

GEIST, B., Sociologický slovník. Praha, Victoria Publishing, a.s., 1992. ISBN 80-85605-28-7.

GIDDENS, A., Sociologie, Praha, Argo, 2005, ISBN 80-7203-124-4

KELLER, J ., Úvod do sociologie, Praha, Slon 1993.

KELLER, J., Sociologie byrokracie a organizace. Praha: Sociologické nakladatel-ství, 1997. ISBN 80-85850-15-X.

KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1993. ISBN 80-85605-45-7.

MAJEROVÁ, V., Sociologie venkova a zemědělství. Praha: PEF ČZU, 2003. ISBN 80-213-0651-3

Poznámka:

Sociologie a podnikání

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10943802.html