Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Experimentální metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2182701 KZ 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Měření a měřící přístroje vybraných fyzikálních veličin.

Měření teploty: termočlánky, termistory, radiační, optická vlákna. Měření tlaku, sil, krouticích momentů, posuvů: tenzometry, indukční a kapacitní snímače, optické korelátory. Měření průtoků: clony, indukční, Coriolisovské, ultrazvukové. Měření termofyzikálních vlastností: tepelné kapacity, vodivosti, viskozity.

Přenos dat, A/D převodníky, měřící ústředny, software. Vyhodnocování dat (statistiky, regresní analýza, filtrace šumu, rychlá Fourierova transformace, korekce signálu).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Význam a cíl měření. Statické charakteristiky přístrojů, statické a dynamické vlastnosti přístrojů. Informační vlastnosti přístrojů.

2. Zpracování statistického materiálu- základní pojmy. Statistické charakteristiky. Základní soubor a náhodný výběr. Rozdělení náhodných veličin - normální (Gaussovo) rozdělení. Rozdělení náhodných veličin - normální (Gaussovo) rozdělení. Některá další rozdělení náhodných veličin.

3. Teorie odhadu - bodové a intervalové odhady. Intervaly spolehlivosti pro parametry m a s. Stanovení rozsahu náhodného výběru

4. Jednoduchá lineární regrese - metoda nejmenších čtverců. Intervaly spolehlivosti odhadů regresních koeficientů. Zjišťování linearity. Testování hypotéz.Transformace závislostí na lineární tvar.

5. Korelace, korelační koeficient. Chyby nepřímých měření.

6. Měření síly- základní pojmy, jednotky. Měření momentů - základní pojmy, jednotky.

7. Měření hmoty (vážení). Měření hustoty.

8. Tenzometry - konstrukce, vlastnosti. Zapojení tenzometrů pro statická a dynamická měření. Měření tlaku - přehled přístrojů, základní pojmy, jednotky.

9. Kapalinové tlakoměry. Měření vakua. Pístové a zvonové tlakoměry. Deformační tlakoměry. Speciální tlakoměry a snímače tlaku.

10. Teplotní stupnice. Dotykové dilatační teploměry. Elektrické teploměry. Praktické měření teploty.

11. Měření rychlosti tlakovými sondami. Anemometry.

12. Objemové průtokoměry. Rychlostní průtokoměry. Průřezová měřidla průtoku (škrtící orgány. Průtokoměry využívající dynamické účinky měřené kapaliny. Průtokoměry založené na hydrodynamickém principu (vírové, vířivé, fluidikové).

13. Měření výšky hladiny. Měření odběru tepla.

14. Vlhký vzduch (h - x diagram). Měření vlhkosti vzduchu.

Osnova cvičení:

1, 2. Bezpečnost práce v laboratoři. Praktické základy laboratorní techniky.

3, 4. Měření hustoty. Hustoměry, hydrostatická měření (Mohrovy vážky), pyknometrická měření. Měření hustoty drobných tělísek.

5, 6. Měrná tepelná kapacita kapalin. Směšovací kalorimetr, elektrický kalorimetr.

7, 8. Tepelná vodivost práškových hmot a vazkých kapalin. Metoda topného drátku.

9, 10. Tokové vlastnosti kapalin. Rotační a kapilární reometrie.

11, 12. Výroba a cejchování termočlánku. Sestavení měřícího můstku a cejchování termistoru.

13, 14. Náhradní cvičení, konzultace, zápočty

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10935002.html