Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Teorie managementu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381709 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Podnik je definován jako otevřený sociální, ekonomický a technický systém fungující v rámci právně-organizačních norem v jeho rámci fungují manažeři. Předmět se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, historii vývoje managementu jako vědy a umění, charakterizuje hlavní manažerské funkce, vybrané manažerské techniky a úlohu a postavení manažerů v podniku.

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu: Účast na povinných konzultacích, zpracování případových studií, zpracování a obhajoba semestrální práce.

Zkouška z následujících tématických okruhů :

1. Pojem management, východiska a historie vývoje.

2. Pojem manažer, úrovně, charakteristika, předpoklady.

3. Funkce managementu, vývoj, charakteristika.

4. Plánování, charakteristika, význam, proces plánování a zdroje plánu, klasifikace plánů.

5. Soustava cílů podniku.

6. Organizování, proces, poslání, požadavky, rozpětí managementu, formální a neformální organizační struktury, vývoj organizačních struktur.

7. Členění organizačních struktur, rozvoj organizace, životní cyklus organizace, delegování pravomocí a jeho význam.

8. Typy organizačních struktur podle H. Mintzberga, charakteristika základních typů organizačního uspořádání podle H. Mintzberga.

9. Vedení lidí, základní směry, metody vedení lidí. Teorie X a Y. Situační teorie. Motivace, pojetí motivace, základní skupiny teorií motivace.

10. Management lidských zdrojů, význam, účel a charakteristika. Proces managementu lidských zdrojů v podniku a jejich charakteristika. Nástroje výběru pracovníků. Management výkonu a metody hodnocení výkonu. Odměňování a faktory odměňování pracovníků.

11. Kontrolování, poslání kontroly, fáze kontrolního procesu a jejich charakteristika. Klasifikace kontrolních procesů. Odchylky v kontrolním procesu a jejich význam.

12. Analyzování, význam analyzování v managementu.

13. Rozhodování, typologie rozhodování, prvky rozhodovacího procesu, podstata formálně-logických postupů v rozhodování. Základní metody rozhodování a jejich charakteristika. Metody rozhodování za rizika a neurčitosti. Informace pro rozhodování.

14. Implementace, význam implementace v managementu.

Osnova přednášek:

1. Pojem management, definice a přehled vývojových etap managementu.

2. Funkce managementu.

3. Plánování, poslání a charakter plánů, klasifikace plánů, postup při sestavování plánu.

4. Organizování, poslání organizačních struktur, členění organizačních struktur.

5. Nové pojetí organizačních struktur, rozvoj organizace, organizační změny.

6. Životní cyklus organizace, model organizační evoluce a revoluce.

7. Vedení lidí, situační teorie, motivační teorie.

8. Management lidských zdrojů, proces a poslání.

9. Kontrolování, fáze kontrolního procesu, klasifikace kontrolních procesů.

10. Analyzování, poslání a význam.

11. Rozhodování, základní metody rozhodování, preferenční systém rozhodovatele, informace v rozhodování.

12. Implementace, význam a chápání.

13. Podniková kultura a manažerská etika.

Osnova cvičení:

1. Program a způsob práce, podmínky pro zadání a zpracování semestrální práce.

2. Individuální posouzení, projednání a schválení návrhu zadání semestrální práce. Zadání 1. případové studie.

3. Konzultace k semestrální práci, prezentace k 1. případové studii a diskuse.

4. Konzultace k semestrální práci, prezentace k 1. případové studii a diskuse, zadání 2. případové studie.

5. Konzultace k semestrální práci, prezentace k 2. případové studii a diskuse.

6. Konzultace k semestrální práci, prezentace k 2. případové studii a diskuse, zadání 3. případové studie.

7. Konzultace k semestrální práci, prezentace k 3. případové studii a diskuse.

8. Konzultace k semestrální práci, prezentace k 3. případové studii a diskuse, zadání 4. případové studie.

9. Konzultace k semestrální práci, prezentace k 4. případové studii a diskuse.

10. Konzultace k semestrální práci, prezentace k 4. případové studii a diskuse.

11. Prezentace a obhajoba semestrálních prací.

12. Prezentace a obhajoba semestrálních prací.

13. Shrnutí, vyhodnocení, zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit, popsat a charakterizovat teoretické přístupy a metody podnikového managementu a jejich uplatnění v praxi.

Studijní materiály:

1. Žáček, Vladimír: Teorie management. ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, učební text, Praha 2008, ISBN 978-80-01-03963-2

2. Žáček, Vladimír: Management podniku. ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, učební text, Praha 2009, ISBN 978-80-01-04370-7

3. Magretta, Joan: Co je to management. Jaká je jeho úloha a proč je věcí každého z nás. Management Press, Praha 2004, ISBN 80-7261-106-2

4. Koontz, Harold, Weihrich, Heinz: Management. Victoria Publishing, a.s., Praha 1993, ISBN 80-85605-45-7

5. Veber, Jaromír a kol.: Management : základy, prosperita, globalizace. Management Press, Praha 2006, ISBN 80-7261-029-5

6. Vodáček, Leo, Vodáčková, Oľga: Moderní management v teorii a praxi. 3. rozšířené vydání, Management Press, Praha 2013, ISBN 978-80-7261-232-1

7. Drucker, Peter, F.: To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Management Press, Praha 2004, ISBN 80-7261-066-X

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10933502.html