Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Sociologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383028 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Sociologie se zabývá studiem společnosti a člověka v sociálních situacích. Studium sociologie většinou dále obsahuje problematiku společenských pravidel a procesů, v nichž je člověk vní-mán jako základní stavební prvek skupin a institucí. Studuje se dynamika sociálních skupin a jejich interakce a dále problematika související s komunikací (základy komunikace, druhy komunikace). Posledním tématem jsou metody a techniky výzkumu v rámci sociologie a so-ciometrie jako metoda měření vztahů v malých pracovních skupinách. Cvičení jsou věnována vlastní prezentaci studentů k jednotlivým tématům.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod do předmětu, dějiny sociologie, socializace, status, pozice, role, skupiny, kvalitativní a kvantitativní výzkum, techniky výzkumu (dotazník, rozhovor, focus group) byrokracie, globa-lizace, Evropská unie (EU), geografická a sociální mobilita, informační společnost, telecom-muting a teleworking, public relations, komunikace, sdělovací prostředky, široká veřejnost, knowledge workers a znalostní společnost.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-57-3.

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-822-9.

Geist, B.: Sociologický slovník. Praha, Victoria Publishing, a.s., 1992. ISBN 80-85605-28-7.

Keller, J.: Úvod do sociologie, Praha, Slon 1993.

Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. ISBN 80-85850-15-X.

Koontz, H., Weihrich, H.: Management. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1993. ISBN 80-85605-45-7.

Majerová, V.: Sociologie venkova a zemědělství. Praha: PEF ČZU, 2003. ISBN 80-213-0651-3.

Poznámka:

Sociologie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10929702.html