Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Sociální psychologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383010 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Sociální psychologie představuje jednu z nejdůležitějších aplikovaných disciplín psychologie.

Kurz je věnován problematice člověka v sociálních situacích a vlivu skupiny na osobnost člo-věka. Studuje se dynamika malých sociálních skupin a interakce a dále problematika souvise-jící s komunikací (základy komunikace, druhy komunikace) . Pozornost je věnována posto-jům a jejich vytváření, konfliktům a jejich řešení. Důležitým tématem je i socializace osob-nosti a sociální role. Další problematikou je stress a frustrace a na ně navazující ego-obranné mechanismy. Důležitým tématem je i socializace osobnosti a sociální role. Cvičení jsou vě-nována vlastní prezentaci studentů k jednotlivým tématům.

Požadavky:

1.Přednesení referátů na přednáškách a cvičeních (seminářích). (Studenti v kombinovaném studiu mají určité úlevy, větší množství absencí je zpravidla vyvažováno zpracováním rozsáhlejší seminární práce.)

2.Odevzdání seminární práce na předem dohodnuté téma v rozsahu deseti stránek a následná rozprava.

3.Případně vědomostní test z povinné literatury (záleží na kvalitě seminární práce).

Je třeba individuálně dohodnout s garantem kurzu.

Osnova přednášek:

Úvod do studia. Psychologie osobnosti - složky osobnosti. Motivace- Maslowova teorie hod-not. Herzbergova dvoufaktorová teorie. ERG teorie. Postoje - druhy postojů, utváření postojů, změna postojů. Komunikace - základy komunikace, druhy komunikace.Stress, frustrace, ego-obranné mechanismy. Psychologie skupinového života - dynamika malých sociálních skupin, interakce. Sociální psychologie organizace.

Osnova cvičení:

1.-8. Přednesení referátů

Cíle studia:
Studijní materiály:

ATKINSON, R.C., Psychologie, Victoria publishing, 1993.

BEDRNOVÁ, E. ; NOVÝ, I., Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-57-3.

PROVAZNÍK V, Psychologie pro ekonomy, Praha: Grada, 1997.

NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie osobnosti. Praha: Management Press, 1993. ISBN 80-85603-34-9.

NAKONEČNÝ, M., Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0690-7.

HODGES PERSELL, C., Understanding Society. An Introduction to Sociology. New York: Harper & Row Publishers, 1987. ISBN 0-06-045124-6.

BROWN, J.A.C., The Social Psychology of Industry. Penguin Books, 1980. ISBN 02.0296.X.

GEIST, B. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1992. ISBN 80-85605-28-7.

HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: Budka, 1993. ISBN 80-901549-0-5.

ŘEZÁČ, J., Sociální psychologie. Brno 1998

Poznámka:

Sociální psychologie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10927802.html