Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie organizace a managementu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38T003 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět je zaměřen na vybrané aspekty teorie organizace a managementu. Doktorandi se seznámí a porozumí hlavním teoriím organizování a managementu a jejich využití v podnikové praxi. Předmět usnadňuje doktorandům nabytí všestranné a ucelené představy ve složitém, mnohostranném objektu vědeckého zkoumání, jakým je teorie organizace a teorie managementu. Pozornost se soustřeďuje na studium těch vědeckých idejí a koncepcí, které významně ovlivňují vývoj vědění a fungování či jednání podniku a působení manažerů v procesech řízení a zejména v rozhodovacích procesech. Porozumění těmto vědeckým koncepcím umožňuje i předvídání dalšího vývoje a metodické vybavení pro řešení výzkumných problémů.

Požadavky:

Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Ke zkoušce doktorand zpracuje semestrální práci na specifiky zadané téma.

Osnova přednášek:

Management v 21. století. Metody plánování. Management změny. Teoretická východiska koncipování organizačních struktur. Odpovědnost představitelů statutárních orgánů a manažerů. Způsoby komunikace. Personální práce v podniku. Metody vedení lidí a motivace. Metody rozhodování za jistoty, rizika a neurčitosti. Projektové řízení. Management rizika.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je charakterizovat a vysvětlit implementaci základních metod organizování a managementu při vytváření a udržení konkurenční výhody podniku.

Studijní materiály:

1. DĚDINA, Jiří a Jiří ODCHÁZEL. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, 324 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2149-1.

2. DRUCKER, Peter Ferdinand. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2002, 300 s. Knihovna světového managementu. ISBN 80-7261-066-x.

3. KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002, xii, 172 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-578-x.

4. KIM, W a Renée MAUBORGNE. Strategie modrého oceánu: umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2005, 236 s. Knihovna světového managementu. ISBN 80-7261-128-3.

5. MAGRETTA, Joan a Nan Dundes STONE. Co je to management: jaká je jeho úloha a proč je věcí každého z nás. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004, 206 s. Knihovna světového managementu. ISBN 80-7261-106-2.

6. ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000, xiv, 344 s. Business books (Computer Press). ISBN 80-7226-218-1.

7. SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, xi, 121 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-367-1.

8. SENGE, Peter M. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007, 439 s. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-162-1.

9. VEBER, Jaromír. Management: základy, prosperita, globalizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 700 s. ISBN 80-7261-029-5.

10. VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 3., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2013, 359 s. ISBN 978-80-7261-232-1.

11. WEIHRICH, Heinz a Harold KOONTZ. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993, 659 s. ISBN 80-85605-45-7.

12. ŽÁČEK, Vladimír. Management podniku. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009, 204 s. ISBN 978-80-01-04370-7.

13. ŽÁČEK, Vladimír. Teorie managementu. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008, 208 s. ISBN 978-80-01-03963-2.

14. ŽÁČEK, Vladimír. Management: teorie, zásady, praxe. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2014, 269 s. ISBN 978-80-01-05594-6.

15. ŽÁČEK, Vladimír. Rozhodování v managementu: teorie, příklady, řešení. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, 173 stran. ISBN 978-80-01-05804-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10902802.html