Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikroekonomická teorie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38T002 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Posláním předmětu je prohloubení znalostí v oblasti teorií chování ekonomických subjektů, shrnutých pod pojmy spotřebitelů a výrobců a jejich interakce na trhu. Je předpokladem pro pochopení širších souvislostí mezi ekonomickými kategoriemi na mikroekonomické úrovni. Výklad využívá matematický aparát běžný na technických universitách s prohloubením partií statistické analýzy a operačního výzkumu.

Požadavky:

Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Osnova přednášek:

Historický přehled vývoje ekonomických teorií. Teorie spotřebitele: teorie užitku, indife-renční křivky a mapy, výpočet optimální situace spotřebitele, vztah indiferenční křivky a poptávkové funkce, cenová pružnost poptávky. Teorie výrobce: náklady, výnosy a zisk a jejich funkční zobrazení, teorie výrobních faktorů, produkční funkce. Teorie tržní rovnováhy, tržní situace a jejich analýza - volná soutěž, monopol, oligopol, optimální situace výrobce. Pružnost mikroekonomických funkcí - nabídky, nákladů a produkce, optimalizace v čase a všeobecná rovnováha.

Osnova cvičení:

Konzultační forma

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. A: Economics, 14. vydání. McGraw-Hill, Inc., New York 1992

2.Macík, K.: Mikroekonomie, ČVUT 2003, Praha

3.Henderson, J. M. - Quandt, R. E.: Microeconomic Theory - A Mathematical Approach, McGraw Hill Book Copany, New York 1971

4.Frank, R. H. - Bernake, B. S.: Ekonomie, GRADA Publishing, edice profesionál, Praha 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10902702.html