Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Právní aspekty managementu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38O010 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět má za cíl poskytnout studentům doktorského studia v oboru Řízení a ekonomika podniku základní přehled o problematice právních aspektů vrcholového managementu v nejvýznamnějších podnikatelských institucích. Pozornost se soustřeďuje zejména na management obchodních korporací, které patří k nejrozšířenějším podnikatelským formám.

Požadavky:

Dobrá znalost právní úpravy a orientace v těchto problémových okruzích:

1.Pojmové vymezení a právní úprava podnikání v ČR .

2.Podnikatelé a jejich druhy.

3.Obchodní korporace, jejich formy a zakládání (včetně ES, EHZS a EDS).

4.Podnikatelská seskupení, zejména koncern.

5.Správní vedení obchodní korporace.

6.Podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu.

7.Překážky výkonu funkce statutárního orgánu.

8.Smlouva o výkonu funkce.

9.Odpovědnost vrcholového managementu v souvislosti s výkonem jeho funkce a další důsledky porušení požadavku loajality a péče řádného hospodáře.

10.Ručení statutárních orgánů v obchodních korporacích.

11.Obchodní vedení korporace.

Osnova přednášek:

1.Systém podnikatelského práva v České republice po rekodifikaci soukromého práva.

2.Institucionální formy podnikání se zvláštním zřetelem na obchodní korporace a jejich formy.

3.Podnikatelská seskupení.

4.Obchodní vedení společnosti.

5.Správní řízení společnosti.

6.Corporate Governance.

7.Bussines judgemet rulle.

8.Wrongful trading.

9.Individuální a kolektivní statutární orgány a jejich působnost.

10.Podmínky výkonu funkce a překážky výkonu funkce statutárních orgánů.

11.Smlouva o výkonu funkce.

12..Základní exkurs do právní úpravy podnikání a obchodních společností v Evropské unii. Evropská společnost. Evropské hospodářské a zájmové sdružení. Evropská družstevní společnost.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Bauer,J. -Klimeš,F.: Teorie managementu, Legislativa, principy, metody, skripta, ČVUT, 1998

Bělohlávek, A.J. et al: Komentář k zákonu o obchodních korporacích, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2013, ISBN 978-80-7380-451-0.

Eliáš,K.: Obchodní společnosti, Základní otázky, C.H. BECK/SEVT, Praha 1994.

Hodál,P.- Alexander, J.: Evropské právo obchodních společností, LINDE Praha, a.s., 2005.

Eliáš,K.: K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností, Právník, 1999, č. 4.

Havel, B.: Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací, Auditorium, Praha 2010.

Havel, B. a kol.: Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, SAGIT, A.S., 2012, ISBN 978-80-7208-923-9.

Klimeš, F.: Některé aspekty právního postavení a odpovědnosti vrcholového managementu obchodních společností, sborník z konference Soudobé trendy v jakosti řízení-XXXI, 2010, ISBN 978-80-7265-189-4.

Klimeš,F.: Corporate Governance v novém korporátním právu ČR, Obchodní právo, 2014, č.8.

Klírová, J.: Corporate governance, Správa a řízení obchodních společností, MANAGEMENT PRESS, 2001.

Malý, M., Theodor,M., Peklo,J.: Řízení a správa společnosti (Corporate governance), VŠE, Praha, 2002.

Rozehnal.A. et al: Obchodní právo, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2014, ISBN 978-80-7380-524-1.

Růčková,P. et al: Corporate governance v ČR, Profesional Publishing, Praha, 2008.

Záděra, F.: Povaha a obsah kriterií kladených na statutární orgán kapitálové obchodní společnosti, Právní fórum, 2012, č. 6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10901602.html