Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Podniková a vnitropodniková ekonomika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38O009 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět je zaměřen jak na ekonomiku z hlediska podniku jako celku, tak na hodnototvorné procesy probíhající uvnitř podniku v jeho jednotlivých útvarech a mezi těmito útvary. Útvary představují dílčí části podniku, a to nejčastěji střediska. Hodnototvornými procesy se rozumí jednak majetek a kapitál, které jsou předpokladem vzniku nových hodnot, jednak všechny aktivity které souvisejí se spotřebou výrobních faktorů za účelem vzniku produktů. Vnitro-podniková ekonomika se soustřeďuje se na řízení útvarů, výkonů a procesů. Vnitropodniková ekonomika tvoří ekonomický základ vnitropodnikového řízení. Je zde přímá návaznost na oblast kalkulace, řízení nákladů a vnitropodnikového účetnictví nákladů a výnosů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Cíle podniku - maximalizace zisku a tržní ceny akcií, maximalizace hodnoty podniku a sha-reholder value. Využití ukazatelů tržní přidané hodnoty (MVA - Market Value Added), eko-nomická přidaná hodnota (EVA - Economic value added), rentabilita aktiv (ROA - Return on Assets), rentabilita vlastního kapitálu (ROE - Return on Equity), rentabilita, resp. produk-tivita, investic (ROI Return on Investment), rentabilita celkového kapitálu (ROIC - Return on Invested Capital) a dalších, získaných z podnikových informačních systémů účetnictví, rozpočetnictví, kalkulace. Analýza vnitřního hospodaření, organizace vnitropodnikových útvarů, základní vazby mezi informačními systémy podniku. Náklady a výnosy ve vnitropodnikovém účetnictví, nákladová a zisková střediska. Integrace podnikových informačních soustav v oblasti nákladů - rozpočetnictví, předběžné kalkulace, účetnictví, výsledná kalkulace. Soustava ukazatelů produkce v podniku a vnitropodnikové sféře. Převodní vztahy mezi kalkulačním a druhovým členěním nákladů, útvarové a výkonové hledisko řízení, inverzní transformace nákladů, převodové matice. Vzájemné vztahy mezi vnitropodnikovými útvary a výkony. Podrobnější analýza nákladů s využitím strukturních modelů, fixní a variabilní náklady ve strukturním modelu. Analýza a plánování vnitropodnikové kooperace v plné nákladové struktuře. Strukturní modely a vnitřní předávací ceny, využití strukturních modelů pro kalkulaci nákladů na výrobky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Synek, M. a kol.: Podniková ekonomika, 4. přepracované vydání, C. H. Beck, Praha 2006.

2.Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C. H. Beck, 2004.

3.Král, B. a kol.: Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektrum Praha, 1997

4.Macík, K.: - Vysušil, J.: Vnitropodniková ekonomika, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003.

5.Macík, K.: Kalkulace nákladů - základ podnikového controllingu, Montanex a. s. Ostra- va, 1999.

6.Vysušil, J.: Vnitropodnikové hospodaření, Montanex Ostrava, 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10901502.html