Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management lidských zdrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38O004 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu je pochopení přístupů a znalost metod potřebných pro práci s lidmi a rozvoj lidského potenciálu ve výrobních podnicích i poznání zákonitostí úspěšnosti, způsobů řízení týmové práce a osvojení adekvátních reakcí na určité chování jednotlivce a celé organizace. Předmět se zabývá chováním lidí ve výrobním proces

Požadavky:
Osnova přednášek:

Pojetí a činnosti managementu lidských zdrojů. Management a výběr lidských zdrojů. Hodno-cení výkonnosti. Metody a problémy hodnocení výkonnosti. Plánování lidských zdrojů. In-formační systémy lidských zdrojů. Pojetí motivace. Zájmy, postoje a potřeby. Hierarchie a motivační faktory. Metody odměňování. Pojetí a trendy personálního rozvoje. Personální plánování. Plánování a rozvoj kariéry. Vnitřní a vnější prostředí. Sociální podmínky. Perso-nální informační systémy. Řízení a vedení lidí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Rejf L., Kříž J. : Personální řízení. Skriptum ČVUT. Praha 1996

Milkovich,G.T., Bordeau,J.W: Řízení lidských zdrojů.Grada. Praha 1993

Armstrong,M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, a.s., Praha 2002

Drucker,P.F.: Efektivní vedoucí.Management Press, Praha 1992

Werther.W.B., Davis,K.: Lidský faktor a personální management. Praha 1992

Donnelly J.H.,Gibbon J.L.,Ivancevich J.M.: Management. GRADA, Praha 1997

Bartko D. : Moderní psychohygiena. Panorama. Praha 1980

Tyson S., Jackson T.: Organizační chování. GRADA. 1997

Kahle B., Stýblo J. : Praktická personalistika. Pragoeduca, Praha 1994

McKenna D.D., McHenry J.J. : Pozitivní manažerské taktiky.Grada Publishing. Praha 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10901002.html