Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody rozhodovací analýzy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38A006 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět studia je zaměřen na rozhodování vrcholových a středních manažerů při určo-vání cílů a strategií organizací. Také formo-vání a implementování marketingových plá-nů zahrnuje mnoho rozhodnutí. Součástí stu-dia je rovněž shromažďování a analyzování informací z tržního prostředí.

Požadavky:

Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Osnova přednášek:

Informační zdroje a informace na podporu rozhodování. Manažerská statistika. Prezen-tační metody dat. Vícekriteriální rozhodová-ní. Rozhodování v podmínkách neurčitosti. Prognózování: klouzavé průměry a časové řady, lineární a nelineární regrese. Řízení zásob. Projektový management. Simulace. Finanční rozhodování.

Osnova cvičení:

Konzultace

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10900502.html