Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Controllingové řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38A002 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Controlling se postupně vyvinul ze samostatné funkční oblasti řízení, přes formu informační podpory pro řízení, do polohy specifického přístupu k řízení podniku, k určité filosofii podnikového řízení. Controllingové řízení, zejména v kontextu Konvergenčního controllingového konceptu, je v současné době zastřešujícím konceptem spojující klasické i nové, aktuální metody a další nástroje řízení podniku, jako jsou: Aplikace zásad cílového řízení, Zajištění integrace v podnikovém řízení, Procesní a činnostní přístup, Balanced Scorecard, Target Costing, Metodologie Okruhů výkonů a další. Je zaměřen na hledání vhodných integračních ukazatelů, které spojí technické a finanční aspekty podnikových procesů pro zajištění žádoucí výkonnosti podniku, která umožní přežití a rozvoj podniku.

Požadavky:

Jsou určovány individuálně dle zaměření výzkumné činnosti doktoranda a tématu jeho doktorské práce. Hodnotící debata se uskutečňuje nad připravenou analýzou tématu zadaného v kontextu s cíli disertace. Rozsah analýzy k danému tématu je 5 - 10 tis. znaků.

Osnova přednášek:

Controllingové řízení jako přístup k řízení podniku. Kořeny a vývoj controllingu. Controllingové principy a hlavní rysy controllingového přístupu. Konvergenční controllingový koncept. Integrační hlediska controllingového řízení. Operativní a strategický controlling. Finanční a nákladový controlling. Rozhodující aspekty nákladové teorie ve vztahu k teorii controllingu. Controllingové metody a jejich tvorba. Tvorba controllingových aplikací a jejich charakteristiky. Metody a další nástroje controllingových aplikací (Procesní řízení, Activity Based Management, Balanced Scorecard, Target Costing, Metodologie Okruhů výkonů a další). Controlling jako filosofie řízení podniku. Role controllingu při řízení výkonnosti podniku. Vymezení controllingu vůči manažerskému účetnictví. Vývoj role controllera.

Osnova cvičení:

Respektuje osnovu kurzu a je zaměřena zejména na ta témata, která jsou spojena s výzkumnou činností doktoranda a jsou též podstatná pro zpracování tématu disertační práce doktoranda.

Cíle studia:

Cílem studia je pochopit controllingové řízení jako soudobý, ucelený přístup k řízení podniku (organizace, instituce) a současně jako přístup k řízení projektů, které podnik realizuje, ať již ve spojení s produkty či na podporu procesů. Ukázat jeho vývoj od funkcionálního pojetí, přes reporting až po celistvý koncept řízení organizace v kontextu aktuálních publikací i špičkové praxe. Základní kostrou kurzu je Konvergenční controllingový koncept, který integruje základní principy controllingového řízení do konsistentní otevřené soustavy pravidel a postupů, které jsou předpokladem pro efektivní řízení vedoucí k vysoké výkonnosti podniku (organizace, instituce). Kurz zdůrazňuje klíčová propojení jednotlivých funkčních oblastí, ale také určujících procesů, resp. činností v systému řízení podniku. Prezentuje metody a další manažerské nástroje, které lze využít pro řízení jednotlivých součástí (entit) ve vzájemné interakci. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu, slouží ilustrační úlohy. Zejména jsou však pro výuku připraveny modely, které demonstrují klíčové integrační vazby s využitím vhodných manažerských nástrojů.

Studijní materiály:

Základní sada podkladů:

(1a) Cokins, G.: Activity-Based Cost Management: An Executive Guide, ISBN: 0-471-44328-X, John Wiley & Sons, 2001

(1b) Cokins, G.: Performance management: Finding the Missing Pieces (To close the gap), John Willey & Sons, Inc., 2004

(1c) Cokins, G.: Performance management: Making it Work, In: Proceedings from the Conference "7th Conference on Manufacturing Accounting Research?, Tampere, 4/2005

(2) Davila, T., Epstein, K.J., Shelton, R.: Making Innovation Work, How to Manage It, Measure It and Profit from It, Pearson Education Inc., Wharton School Publishing, poslední vydání

(3) Eschenbach, R.: Controlling, Schaffer-Poeschel, Stuttgart, 1996, (Codex, Praha 2000)

(4) Horváth Péter.: Controlling, Vahlen München, 2002, ISBN 3-8006-2731-0

(5) Johnson, H.T., Kaplan, R.S.: Relevance Lost, Harvard Business School Press, Boston, 1991

(6) Kaplan R.S., Norton D.P.: The Strategy Focused Organization, Harvard Business School Press, Boston, 2001

(7) Kaplan R.S., Anderson S.R.: Time Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Press, Boston, 2007

(8) Král, M.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha

(9) Vysušil J., Zralý M.: Účetnictví v éře controllingu, Účetnictví 5/98, str.142-144,

Účetnictví 6/98, str.164-167, Účetnictví 7/98, str.206-210

(10) Zralý, M.: Controlling je logická a přirozená vývojová etapa v řízení firmy, I. controllingová konference IIR, 6/1996

(11) Zralý, M.: Vývoj pojetí controllingu, Controlling, 4/2003, str. 3-9, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení (Point Consulting)

(12) Zralý, M.: Controlling a jeho role v řízení firmy, In: Sborník z dvoudenní konference „Controllingové-přínosy pro manažerské řízení firmy: Aktuální teorie a praxe“, str.: 3-24, ISBN:80-86324-29-6, VOX, Praha, 2.-3.6.2003

(13) Zralý M.: Rozvoj manažerských nástrojů - výzva nejen pro controllery, In: Sborník z konference „Integrované řízení výkonnosti firem v praxi“, 23 str., Point Consulting, 16/12/2003, Praha

(14) Zralý, M.: Praktické využití inovativních konceptů pro podporu manažerů v podmínkách západní, střední a východní Evropy, In: Sborník z mezinárodní konference „Business Navigation“, 32 str., Point Consulting, ČR, Karlovy Vary, 7.-8.10.2004

(15) Zralý, M.: Řízení výkonnosti podniku - na co se zaměřit, In: Sborník z mezinárodní konference „Business Navigation“, 20 str., Point Consulting, ČR, Karlovy Vary, 6.-7.10.2005

(16) Zralý M. a kol: Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení [Controlling and Management Accounting as an Integration Tool in Enterprise Control], závěrečná publikace shrnující výsledky stejnojmenného projektu, stran: 239, ISBN: 80-01-03362-7, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2005

(17) Zralý, M.: Hour Overhead Tariffs Method - Effective Tool for Time Oriented Activity Based Management, In: Proceedings of EIASM "8th Manufacturing Accounting Research Conference- Cost and Performance Management in Services and Operation?, pp.: 24, ISBN 978-88-8443-182-0, University of Trento, Trento, Italy, 6/2007

(18) Zralý, M.: Integration Concept of Management Control and its Contribution to Performance Management, In: Proceedings of EIASM "4th Conference on Performance Measurement and Management Control?, pp.: 15, ISBN 978-88-8444-183-0, Nice, France, 9/2007

(19) Zralý, M.: Konvergenční controllingový koncept a jeho integrační charakteristika [Convergent Controlling Concept and its Integrative Features], In: Sborník + CD z konference Moderní trendy managementu průmyslových podniků, str.: 11, ISBN: 978-80-01-03902-1, ČVUT v Praze, 9/2007

(20) Zralý M.: sylaby, další podklady, atd., + vybrané publikace

Další odkazy na relevantní prameny závisí na tématu výzkumu a disertace doktoranda a jsou stanovovány individuálně.

Poznámka:
Další informace:
Intranet REP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10900102.html