Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bilanční teorie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38A001 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Bilanční teorie jako základní pojetí systému podvojného účetnictví, vedoucí k pochopení formální výstavby účetního systému. Seznámení s makro- a mikroekonomickou úrovní bilancování. Významné bilanční teorie. Místo bilančního systému v řízení podniku. Bilanční systém ex ante a ex post, návaznost na další informační systémy. Bilanční metoda jako obecný nástroj pro řízení podnikových a vnitropodnikových procesů, využívání bilančních veličin pro hodnocení účinnosti a rozlišování duplicitních a multiplicitních veličin v produkčních ukazatelích.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Historie bilanční teorie. Principy bilanční teorie. Klasifikace bilančních systémů. Význam a využití bilanční metody v účetní praxi a její výhody. Rozlišení informačních toků a jejich vliv na podobu bilančního systému. Odvození základních bilancí a jejich obsah. Fungování bilančního systému, klasifikace transakcí z hlediska jejich vlivu na majetek, hospodářský výsledek a cash-flow. Maticové zobrazení bilančních vztahů. Zabudování rozpočtů a kalkulací do bilančního systému. Oceňování v bilančním systému, problém statičnosti a dynamičnosti v bilančním systému. Teoretická pojetí bilančního systému z hlediska vnitropodnikových útvarů a výkonů. Věcný, prostorový a časový aspekt zobrazovaný bilanční metodou. Harmonizace účetnictví, její předpoklady a cíle. Koncepční rámec mezinárodních účetních standardů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kovanicová, D. a kol.: Finanční účetnictví, světový koncept, Polygon 2003

Kovanicová, D. - Kovanic, P: Poklady skryté v účetnictví I, II, III, Polygon, 1997

Macík, K.: Účetnictví, Vydavatelství ČVUT 2003, Praha

Macík, K.: Účetnictví pro manažerskou praxi, Grada Publishing 2000, Praha

Vysušil, J.: Podvojné účetnictví po lžičkách, Profess 1993, Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10900002.html