Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přenos hybnosti, tepla a hmoty - speciální otázky teorie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W18T002 ZK 60P+0C
Garant předmětu:
František Rieger
Přednášející:
František Rieger
Cvičící:
František Rieger
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Základní rovnice transportních jevů. Přenos hybnosti. Jednorozměrné proudění. Dvourozměrné proudění. Inspekční analýza Navierových Stokesových rovnic. Přibližné metody řešení. Plouživé proudění. Ideální proudění. Proudění v mezní vrstvě. Integrální metody. Přenos tepla. Inspekční analýza Fourierovy Kirchhoffovy rovnice. Vedení tepla ve více proměnných. Konvektivní přenos tepla - Graetzovo řešení a Lévequeova aproximace. Přenos hmoty. Difúzní rovnice. Podobnost přenosu tepla a hmoty.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Exaktní řešení N.S.rovnice - jednosměrná proudění. Proudění ve štěrbině.

2.Proudění potrubím obdélníkového průřezu - rychlostní profil, průtok, součinitel třecí ztráty. Asymptotické vztahy.

3.Potrubí kruhového a eliptického průřezu. Vývoj proudění v potrubí.

4.Proudění newtonské kapaliny ve štěrbině s proměnlivou hloubkou a šířkou a mezi kotouči.

5. Stékání mocninové kapaliny ve filmu po svislé stěně - profil smykového napětí, rychlostní profil, průtok.

6. Rotační reometrie. Proudová funkce.

7. Plouživé obtékání koule - proudová funkce, rychlostní a tlakový profil, odporová síla.

8. Potenciální proudění. Potenciální obtékání válce - proudová funkce, rychlostní profil, tlakový profil.

9. Proudění v mezní vrstvě - exaktní řešení.

10. Proudění v mezní vrstvě - integrální rovnice a její řešení.

11. Vedení tepla žebry. Nestacionární vedení tepla v poloneomezeném prostoru.

12. Nestacionární vedení tepla -deska, válec.

13. Konvekce v trubce - Levequeovo řešení.

14. Teplotní mezní vrstva. Analogie mezi přenosem tepla a hmoty.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Šesták J., Rieger F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Skriptum ČVUT.

Šesták J., Rieger F.: Přenos hybnosti, tepla. Skriptum ČVUT.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10883302.html