Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Manažerské propočty ve strojírenství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381099 Z,ZK 5 2P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s běžnými manažerskými propočty, které jsou prakticky využitelné a nejsou náplní výuky v jiných předmětech, které se týkají oblasti manažerského účetnictví (početnictví). Jeho účelem je ukázat, jak při takových propočtech různého typu postupovat a jak interpretovat získané výsledky, zejména jak je využít při manažerských roz-hodnutích. Jedná se o předmět, který je aktuální i z hlediska současných požadavků praxe. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu slouží ilustrační úlo-hy, které jsou ve vzorové verzi studentům k dispozici s řešením.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Zaměření je na různé postupy propočtu bodu zvratu, na propočty interakce mezi náklady, ka-pacitou a cenou, na vyjádření různých způsobů propočtu nákladových odchylek. Zahrnuje základní propočty na podporu investičních a finančních rozhodnutí, ziskové marže a směrné ceny. Důležitá je partie o tom, jak konstruovat strukturu a návaznosti ve vnitropodnikovém účetnictví z hlediska výkonového a odpovědnostního, aby byly respektovány manažerské po-třeby řízení, nejen účetní stránka. Je zařazena také aplikace různých variant rozpočtů a postu-pu při jejich sestavení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Zralý, M.: Manažerské účetnictví-sbírka úloh, skripta ČVUT, 2002

Baťa, T.:Úvahy a projevy, IŘ, 1993

Cokins, G.: Activity-Based Cost Management, John Wiley and Sons

Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, 2006

Macík, K.: Účetnictví pro manažery, Grada

Poznámka:

Management Calculations

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10812602.html