Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diplomová práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383995 Z 20 0P+10C česky
Garant předmětu:
František Freiberg
Přednášející:
Cvičící:
Theodor Beran, Vladimír Brdek, František Freiberg, Jan Horejc, Michal Kavan, Jan Lhota, Václav Pilík, Pavel Scholz, Barbora Stieberová, Štěpánka Uličná, Ladislav Vaniš, Petr Žemlička, Miroslav Žilka
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Téma diplomové práce se volí z nabídky ústavu, která vychází z praktických potřeb průmyslu či z témat řešených výzkumných a vývojových záměrů a projektů a dalších úkolů obsahově konsistentních se zaměřením studijního programu. Spektrum témat diplomových prací je vymezeno odbornou kapacitou pedagogů ústavu a odborným potenciálem odborníků z podnikové praxe a dalších expertů konzultujících danou diplomovou práci. Nabídka rámcových témat diplomových prací je na webových stránkách ústavu: www.rep.fs.cvut.cz. Studenti pracují na zadaném úkolu pod odborným vedení příslušného vedoucího práce, odborníků z podnikové praxe a dalších expertů. Specifikace zadání úkolu řešeného v diplomové práci vzniká v součinnosti vedoucího práce, studenta a kompetentních zástupců podniků a dalších institucí zainteresovaných na daném úkolu.

Požadavky:

Absolvování P a PV předmětů 1. až 3. semestru navazujícího magisterského studia programu Řízení průmyslových systémů. Paralelní souběh s P a PV předměty 4. semestru navazujícího magisterského studia programu Řízení průmyslových systémů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Popis problému, který je v práci řešen, důvody, které vedly k řešení tématu a stanovení cílů práce.

2.Teoretická část (též metodologická): rešeršní činnost – zjištění dosavadních poznatků k danému problému, definice pojmů, formulace hypotéz, výběr použitých metod a jejich zdůvodnění.

3.Teoretická část (též metodologická): rešeršní činnost – zjištění dosavadních poznatků k danému problému, definice pojmů, formulace hypotéz, výběr použitých metod a jejich zdůvodnění.

4.Teoretická část (též metodologická): rešeršní činnost – zjištění dosavadních poznatků k danému problému, definice pojmů, formulace hypotéz, výběr použitých metod a jejich zdůvodnění.

5.Současný stav řešené problematiky: prokázání znalosti řešené problematiky založenou především na dosavadním studiu a přečtené literatuře (např. zmapování jednotlivých okruhů řešené problematiky, způsobů jejich řešení, definic, metod, výpočtů, modelů a aplikací, které se při řešeních v současné době uplatňují.

6.Současný stav řešené problematiky: prokázání znalosti řešené problematiky založenou především na dosavadním studiu a přečtené literatuře (např. zmapování jednotlivých okruhů řešené problematiky, způsobů jejich řešení, definic, metod, výpočtů, modelů a aplikací, které se při řešeních v současné době uplatňují.

7.Současný stav řešené problematiky: prokázání znalosti řešené problematiky založenou především na dosavadním studiu a přečtené literatuře (např. zmapování jednotlivých okruhů řešené problematiky, způsobů jejich řešení, definic, metod, výpočtů, modelů a aplikací, které se při řešeních v současné době uplatňují.

8.Současný stav řešené problematiky: prokázání znalosti řešené problematiky založenou především na dosavadním studiu a přečtené literatuře (např. zmapování jednotlivých okruhů řešené problematiky, způsobů jejich řešení, definic, metod, výpočtů, modelů a aplikací, které se při řešeních v současné době uplatňují.

9.Praktická část (též analytická nebo tvůrčí): vlastní řešení problému, šetření dat, výpočty, diskuse, návrhy a opatření

10.Praktická část (též analytická nebo tvůrčí): vlastní řešení problému, šetření dat, výpočty, diskuse, návrhy a opatření

11.Praktická část (též analytická nebo tvůrčí): vlastní řešení problému, šetření dat, výpočty, diskuse, návrhy a opatření

12.Závěr: shrnutí dosažených výsledků, vyhodnocení přínosu práce, plnění cílů práce a možností uplatnění řešení v praxi.

13.Závěr: shrnutí dosažených výsledků, vyhodnocení přínosu práce, plnění cílů práce a možností uplatnění řešení v praxi.

Cíle studia:

Diplomovou prací se ověřuje, zda je student schopen řešit a ústně i písemně prezentovat zadaný problém v požadovaném rozsahu a hloubce a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Vedle odborné úrovně řešení a dosažených výsledků závěrečné práce student má diplomovou práce také za cíl prokázat schopnost studenta k samostatné tvůrčí práci, jeho odpovědnost a aktivitu při řešení a míru využití jak znalostí získaných studiem a z odborné literatury, tak i využití podkladů a dat získaných z praxe.

Studijní materiály:

Základním zdrojem informací je odborná literatura k danému tématu práce navržená vedoucím diplomové práce. Další zdroje informací a poznatků získává diplomant z vlastní rešeršní činnosti a z konzultací s vedoucím práce a s odborníky z podnikové praxe.

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10805602.html