Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Počítačem integrovaný podnik

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2382148 KZ 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Studenti se v rámci předmětu PIP seznámí se základními principy vertikální integrace pomocí ma-nažerských informačních systémů - MIS (systémů tzv. Business Inteligence) pracujících na princi-pu multidimensionálních databází typu OLAP a to na praktických ukázkách presentovaných vý-znamnými českými firmami, které dodávají tyto systémy do českých strojírenských podniků.

S principy horizontální integrace, která je realizována zaváděním tzv. ERP systémů integrujících všechny funkční oblasti podniku (výrobu, logistiku, finance, personalistiku a obchod) v jedné spo-lečné databázi, se studenti seznámí při praktické práci s jedním z předních světových ERP systé-mů, systémem MFG/Pro. Tento systém je ve výukové verzi, implementován na Ústavu ekonomiky a řízení podniku a jeho výuku zajišťují přední konsultanti společnosti MINERVA - IS, která je výhradním distributorem tohoto systému pro ČR a východní Evropu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Smysl a význam integrace IS, vnitřní a vnější integrace IS, vertikální a horizontální integrace IS. Procesní, technologické a metodické aspekty integrace. Požadavky manažerů na MIS, jejich funkčnost a architektura. Technologie OLAP, multidimensionální databáze a datové pumpy. Pre-sentace MIS systému COGNOS. Presentace MIS systémů SAP BW. Presentace systému Business Navigation Systém MIS ALEA. Zadání a zpracování semestrální práce z tématikou MIS.

Architektura a funkčnost ERP systému MFG/Pro. Praktická cvičení s jednotlivými moduly systé-mu. Zadaní a řešení seminární práce průběhu zakázky (nákup, výroba, kalkulace, prodej) vybrané-ho produktu/artiklu.

Presentace seminárních prací.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Dohnal J., Pour J.: architektury podnikových informačních systémů. Management Press, 1997

Molnár Z.: Automatizované informační systémy. ČVUT Praha, 2004

Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing, 2001

Novotný O., Pour J: Business Intelligence Jak využít bohatství ve vašich datech. Grada Publishing, 2004

Suchá M.: Jak řídit výrobní podnik informačními nástroji MFG/Pro. VŠE, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10800902.html