Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení podniku v praxi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2382089 KZ 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem kurzu je prezentovat využití současných i klasických metod, metodologií, postupů a dalších nástrojů při praktickém řízení špičkového podniku v oblasti strojírenství a v oblasti projektování podnikových řídicích systémů. Poskytnout posluchačům informaci o praktických přínosech i problémech spojených s aplikací moderních přístupů k řízení podniku a s aplikací vhodných nástrojů, takové řízení podporujících. Přitom jsou výrazně zdůrazněny integrační aspekty prezentovaných nástrojů, neboť v zásadní míře rozhodují o efektu jejich nasazení. Výuka je prováděna s využitím ilustračních úloh (kejzů), na kterých je využití nástrojů řízení prezentováno. Posluchači v průběhu kurzu zpracují vlastní dílčí projekty buď jednotlivě nebo v několikačlenných týmech, které budou předmětem společného rozboru a vyhodnocení.

Kurz navazuje na předchozí absolvované kurzy, zejména na kurzy: Mikroekonomie, Teorie managementu, Marketing a Účetnictví. Předpokládá se současné absolvování kurzů Kalkulace a rozpočetnictví, Řízení lidských zdrojů a Finanční management, příp. Manažerské účetnictví.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Controlling a jeho úloha v podnikovém řízení. Controlling odbytu. Řízení nákladů a ziskovos-ti v procesu vzniku výrobku. Controlling materiálových nákladů a nákupu. Plánování a řízení celkových nákladů - výrobní controlling. Controlling zásob. Řízení investic a určující ukazate-le. Podnikatelské procesy - objekt podnikového řízení (business navigace). Měření výkonnosti z hlediska manažerských potřeb. Hlavní zásady práce manažera. Řízení hodnoty pro akcionáře.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Král B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, 2006, 2. vydání

Zralý, M.: Vývoj pojetí controllingu, Controlling, 4/2003, str. 3-9, vydává Společnost pro con-trolling a podnikové řízení

Zralý M., Profota L.: Jak jsou řízeny české firmy? Výsledky benchmarkingového projektu Manažerská navigace", Controlling, 12/2003, pp. 3-7, SCPR

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10788002.html