Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení jakosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2382105 KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět uvádí studenta do problematiky řízení jakosti a metrologie v podniku. To znamená jak zabezpečit potřebnou jakost výrobků a služeb v podniku. K tomu studentovi slouží znalos-ti spirály jakosti norem ISO 9000:2000. Význam jakosti je dán jeho průřezem celým podni-kem. Dále se student seznámí s aplikací „Sedmi základních nástrojů pro řízení jakosti“, dále pak také se základy teorie spolehlivosti, s moderními definicemi spolehlivosti, pravděpodob-nostními charakteristikami spolehlivosti, spolehlivostí sériové a paralelní soustavy.. Statistic-ká kontrola jakosti se skládá ze statistické analýzy výrobního procesu, statistické regulace a statistické přejímky. S tím také souvisí identifikace znaků jakosti a modelování znaků jakosti. Dále je vhodné, aby se student seznámil se sedmi novými nástroji pro management jakosti a s ekonomikou jakosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Etapy tvorby jakosti, norma ISO 9000:2000, spirála jakosti. Metrologie v řízení jakosti. Sedm základních nástrojů pro řízení jakosti (formuláře, statistické třídění a histogram, Ishikawův diagram příčin a následků, statistická regulace, Paterova analýza, vývojový diagram, bodový diagram). Sedm nových nástrojů pro management jakosti a jejich aplikace. Statistická analýza a regulace výrobního procesu, statistická přejímka. Ekonomika jakosti. Spolehlivost a údržba.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kožíšek, J.: Management jakosti I, VČVUT, Praha 2005

Kožíšek, J.: Management jakosti II, VČVUT, Praha 2005

Plura, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti, Computer press, Praha 2001

Tošenovský, J.; Noskievičová, D.: Statistické metody pro zlepšování jakosti, Montanex, Ost-rava 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10779202.html