Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomické aspekty ekologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383044 Z 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět se zabývá významem ochrany ŽP a působením strojírenské výroby na ŽP. Pozornost je zaměřena na metodologii posuzování vlivu výrobních procesů a výrobků samotných na ŽP. Provádí se výpočet ekonomické kvantifikace škod na ŽP a propočty ekonomické efektivnosti ekologických investic.

Požadavky:

zpracování semestrální práce na vybrané ekologické téma a jeho prezentace, zpracování zadaných úloh

Osnova přednášek:

1.Ekologie jako věda, vývoj přístupů k ochraně životního prostředí

2.Globální ekologické problémy, negativní vlivy na ŽP

3.Obnovitelné a neobnovitelné zdroje

4.Ekologie a strojírenství

5.Vliv dopravy na životní prostředí

6.Environmentální management (Normy řady ISO 14 000 a EMAS II)

7.Analýza životního cyklu výrobku (LCA - Life Cycle Analysis), Ekodesign, Čistší produkce

8.Environmentální náklady, Environmentální ukazatelé, Ekologické značky

9.Právní aspekty a statistiky v oblasti životního prostředí v ČR, stav ŽP v ČR, monitorování stavu ŽP

10.Kvantifikace škod způsobených znečišťováním životního prostřed

11.Ekonomická efektivnost ekologických investic

12.Nástroje pro ovlivňování ŽP

13.Ekonomika životního prostředí, Metody mimotržního oceňování

Osnova cvičení:

1.Ekologie jako věda, vývoj přístupů k ochraně životního prostředí

2.Globální ekologické problémy, negativní vlivy na ŽP

3.Obnovitelné a neobnovitelné zdroje

4.Ekologie a strojírenství

5.Vliv dopravy na životní prostředí

6.Environmentální management (Normy řady ISO 14 000 a EMAS II)

7.Analýza životního cyklu výrobku (LCA - Life Cycle Analysis), Ekodesign, Čistší produkce

8.Environmentální náklady, Environmentální ukazatelé, Ekologické značky

9.Právní aspekty a statistiky v oblasti životního prostředí v ČR, stav ŽP v ČR, monitorování stavu ŽP

10.Kvantifikace škod způsobených znečišťováním životního prostřed

11.Ekonomická efektivnost ekologických investic

12.Nástroje pro ovlivňování ŽP

13.Ekonomika životního prostředí, Metody mimotržního oceňování

Cíle studia:

Předmět se zabývá významem ochrany ŽP a působením strojírenské výroby na ŽP. Pozornost je zaměřena na metodologii posuzování vlivu výrobních procesů a výrobků samotných na ŽP. Provádí se výpočet ekonomické kvantifikace škod na ŽP a propočty ekonomické efektivnosti ekologických investic.

Studijní materiály:

Moldan, B. a kol.: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, Karolinum, Praha1997

Zahradník, J.: Management podniku, ČVUT, Praha 2003

Knápek, J., Geuss, E.: Životní prostředí a ekonomika, VČVUT, 2000

Moldan, B.: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, Karolinum, 2006

Veber J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, 2006

Inovace výrobků a jejich systémů, Centrum inovací a rozvoje, 2004

Adamec,V.: Doprava, zdraví a životní prostředí, Grada Publishing, 2008

Kotovicová, J.: Čistší produkce, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10759602.html