Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Řízení lidských zdrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381079 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Ve většině průmyslově vyspělých zemích je personální oblast považována za klíčový faktor, který z velké části ovlivňuje úspěšnost podniků. Rozhodnutí, týkající se náboru, výběru zaměstnání, odměňování a školení personálu se odráží nejen na okamžitém výkonu firmy, ale také na její budoucnosti. Cílem předmětu je pochopení přístupů a znalost metod potřebných pro práci s lidmi a rozvoj lidského potenciálu ve výrobních podnicích.

Požadavky:

Vypracování a prezentace semestrální práce o rozsahu 8 stran textu.

Okruhy ke zkoušce:

1.Poslání a funkce personálního managementu.

2.Hodnocení vnějších podmínek organizace.

3.Hodnocení vnitřních podmínek organizace.

4.Charakteristika zaměstnanců.

5.Plánování a stanovení cílů v oblasti personalistiky.

6.Vnější utváření pracovní síly.

7.Vnitřní formování pracovní síly a rozvoj kariéry.

8.Přehled a význam faktorů motivace v personálním managementu.

9.Odměňování pracovníků.

10.Zaměstnanecké vztahy, pracovní vztahy.

11.Vedení lidí a utváření kolektivů.

12.Psychologie v personalistice.

13.Řízení znalostních pracovníků.

Osnova přednášek:

Poslání a funkce personálního managementu, hodnota lidských zdrojů, poslání personalistiky, model řízení lidských zdrojů. Hodnocení vnějších podmínek organizace, metody diagnostiky vnějších podmínek, sociálně-demografické změny ve společnosti, ekonomické podmínky, v okolí podniku, vládní regulace, vliv odborů. Hodnocení vnitřních podmínek organizace, strategie organizace při řízení lidí, charakter práce a organizace práce v podniku, styly řízení. Charakteristika zaměstnanců, způsoby hodnocení pracovníků, hodnocení pracovních výkonů, hodnocení absencí, hodnocení postojů a mínění zaměstnanců. Plánování a stanovení cílů v oblasti personalistiky, analýza současného stavu, stanovení cílů v oblasti personálního řízení, volba metod pro naplnění vytyčených cílů, zhodnocení dosažených výsledků. Získávání a výběr pracovníků, volba kvalifikačních požadavků na uchazeče o zaměstnání, způsoby upoutání pozornosti potenciálních uchazečů, metody výběru pracovníků, zlepšování efektivnosti získávání a výběru pracovníků. Uvádění nových pracovníků do organizace a uvolňování lidí z organizace, uvádění pracovníků na pracoviště, informační kurzy pro nové pracovníky, propouštění z důvodů nadbytečnosti, ukončení pracovního poměru z jiných důvodů. Rozvoj lidských zdrojů, odborné vzdělávání a výcvik pracovníků, plánování osobního rozvoje, rozvoj manažerů, řízení kariéry - plánování následnictví v manažerských funkcích. Přehled a význam faktorů motivace v personálním managementu, typy motivace, přehled teorií motivace, vztah mezi motivací a výkonem, motivace a peníze, systémový přístup k motivaci. Odměňování pracovníků, stanovení cílů mzdové politiky, metody hodnocení práce, mzdové systémy, zaměstnanecké výhody, řízení systémů odměňování. Zaměstnanecké vztahy, vytváření kultury organizace, řešení konfliktů v organizaci, stres a kooperace při plnění úkolů, vyjednávání a smlouvání, zapojování a participace pracovníků. Vedení lidí, nároky na vedoucího pracovníka, povinnosti vedoucího pracovníka, delegování pravomocí, struktura řízení, situační vedení. Utváření kolektivů, vlastnosti pracovních skupin, role a funkce člena skupiny, vytváření týmu, udržování týmu. Psychologie, sociologie a pedagogika při řízení lidí, psychologické, sociologické a pedagogické zásady vhodné pro řízení lidí.

Osnova cvičení:

Konzultace, vypracování a prezentace semestrálních prací studentů na vybraná témata.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Rejf L.,: Řízení lidských zdrojů. Skriptum ČVUT. Praha 2009

Milkovich,G.T., Bordeau,J.W: Řízení lidských zdrojů.Grada. Praha 1993

Armstrong,M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishink, a.s., Praha 2002

Drucker,P.F.: Efektivní vedoucí.Management Press, Praha 1992

Werther.W.B., Davis,K.: Lidský faktor a personální management. Praha 1992

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10759102.html