Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Řízení jakosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2342005 KZ 2 1P+1C+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Základní pojmy z managementu kvalityi, kde se kvalita vytváří a kdo je za ni odpovědný. Základní statistické pojmy a rozdělení. Statistické metody - statistická regulace, statistická přejímka. Nástroje a metody k zajišťování kvality v průběhu životního cyklu výrobku. Normy řady ISO 9 000 a 14 000, certifikace systémů managementu kvality.

Požadavky:

(žádné)

Osnova přednášek:

1) Terminologie.

2) Ekonomický dopad kvality.

3) Koncepce TQM a ISO.

4) Podniková kultura.

5) Tvorba organizačních struktur v systémech kvality.

6) Statisticko-matematické metody.

7) Nástroje managementu kvality.

8) Nástroje managementu kvality.

9) Statistická přejímka.

10) Kvalita v předvýrobních etapách.

11) Kvalita ve výrobě.

12) Audit.

13) Lidský faktor v systému kvality.

Osnova cvičení:

1. Základy zpracování dat, konstrukce histogramu, testy odlehlých hodnor.

2. Paretova analýza, diagram stability výrob. procesu.

3. Kalibrace měřidel.

4. Simulace statistické regulace v laboratoři (z naměřených hodnot).

5. Ukázka SW pro statistickou regulaci s různými průběhy procesů.

6. Brainwritting.

7. Zápočtový test.

Cíle studia:

Seznámit studenta se základními pojmy a metodami používanými v řízení jakosti.

Studijní materiály:

- Kvalita a GPS (http://gps.fme.vutbr.cz/)

- Mykiska, A. - Chmelík, V. - Matušů, M.: Řízení a zabezpečování jakosti., ČVUT v Praze, 1999

- Nenadál, J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti, Management Press, Praha, 1998

- WWW stránky: Česká společnost pro jakost/Národní politika jakosti/Informační centrum/Konzultační středisko statistických metod při NIS-PJ/Uskutečněné přednášky

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10758102.html